Rodzice, którzy opiekują się dziećmi w szpitalach publicznych, powinni mieć zapewnione łóżko lub fotel wraz z pościelą. W rejestrach nie ma jednak informacji, ile ich jest dostępnych – tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia (MZ).

Na problem zwróciła uwagę posłanka Agnieszka Buczyńska, Polska 2050 – Trzecia Droga, minister ds. społeczeństwa obywatelskiego.

– Dużo polskich szpitali nie jest przystosowanych do właściwego pobytu rodziców przy swoich dzieciach. Wiele organizacji pozarządowych systematycznie przekazuje środki finansowe i wyposażenie na tworzenie odpowiednich warunków dla rodziców hospitalizowanych dzieci – zaznaczyła posłanka w interpelacji (nr 92). Skierowała do MZ pytania o to, jak szpitale w Polsce są przystosowane do przebywania rodziców oraz ile łóżek jest obecnie dla nich dostępnych.

Resort zdrowia odpowiedział, że zgodnie z art. 34 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1545 ze zm.) chory ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Opiekę tę w odniesieniu do pacjenta małoletniego lub mającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności rozumie się również jako prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego. Jest ono interpretowane jako możliwość dłuższego przebywania z chorym, również w porze nocnej, korzystania z udostępnionego przez podmiot leczniczy miejsca (łóżka czy fotela), pościeli i mediów. Przepisy nie określają standardu pobytu (czyli np. czy będzie to osobna sala, czy dodatkowe łóżko w pokoju, gdzie przebywa dziecko), a realizacja tego prawa jest uzależniona od warunków (m.in. lokalowych) konkretnego szpitala. Ponadto MZ wskazuje, że to zagadnienie powinno zostać szczegółowo określone w regulaminie porządkowym zakładu ustalonym przez jego kierownika. Co więcej, zgodnie z załącznikiem nr 1 cz. V (oddział dziecięcy) ust. 8 do rozporządzenia ministra zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 402), w pokojach dzieci lub w odrębnym pomieszczeniu zapewnia się dodatkowe łóżka lub fotele wypoczynkowe wraz z pościelą, umożliwiające nocleg rodzicom lub opiekunom dziecka. Szpitale, w strukturze których istnieją oddziały dziecięce, są obowiązane spełnić to wymaganie. Wojewodowie, jako organy prowadzące rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, mają uprawnienia kontrolne w zakresie pomieszczeń i urządzeń.

MZ nie może natomiast udzielić informacji na temat dostępności wyposażenia dla rodziców.

– Do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są wpisywane tylko łóżka, na których leżą pacjenci. Te dla opiekunów nie podlegają wpisowi. Minister zdrowia nie ma więc wiedzy dotyczącej liczby łóżek (i foteli) przeznaczonych dla opiekunów dzieci przebywających w szpitalach – wyjaśnia Marek Kos, wiceminister zdrowia, w odpowiedzi na interpelację. ©℗