Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część środków Funduszu Pracy, która w tym roku wynosi 294,3 mln zł. Jego celem jest dofinansowywanie różnych form kształcenia ustawicznego pracowników, m.in. kursów i studiów podyplomowych, dzięki którym mogą oni podnieść lub uzyskać nowe kwalifikacje albo kompetencje.

Co do zasady pieniądze z KFS pracodawcy mogą uzyskać na te formy kształcenia, które będą zgodne z wyznaczanymi na dany rok priorytetami. Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy przewidują, że są one ustalane przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Radę Rynku Pracy. Pracodawcy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania KFS, składają wnioski do powiatowych urzędów pracy.

ikona lupy />
DGP