Od wysokości wynagrodzenia minimalnego zależy m.in., ile może maksymalnie zarobić uczestnik PPK, który chciałby obniżyć wysokość swojej wpłaty podstawowej, oraz jaka kwota musi wpłynąć na rachunek lub rachunki uczestnika PPK, aby nabył on prawo do dopłaty rocznej od państwa za ten rok.

Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł. A od 1 lipca minimalna płaca wyniesie już 4300 zł. Co to w praktyce oznacza dla uczestników PPK?

Większy limit zarobków

Podstawowa wpłata do PPK finansowana przez uczestnika tego programu wynosi 2 % jego wynagrodzenia. Co do zasady, jej wysokość jest stała. Jedynie w przypadku osób, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może ona zostać obniżona nawet do 0,5 % wynagrodzenia. Innymi słowy, uczestnik PPK, którego łączne miesięczne zarobki osiągane z różnych źródeł (co oznacza, że wynagrodzenia osiągane u różnych pracodawców należy sumować) nie przekroczą kwoty limitu, może - jeśli tak zdecyduje - płacić mniej na PPK.

Od 1 stycznia br. uprawnienie do obniżenia tej wpłaty przysługuje uczestnikowi PPK, którego wynagrodzenie - osiągane ze wszystkich źródeł - nie przekracza w danym miesiącu 5090,40 zł (4242 zł x 1,2), a od 1 lipca 2024 r. - 5160 zł (4300 zł x 1,2).

Przypomnijmy: Uczestnik PPK, który chce skorzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, składa pracodawcy deklarację w tej sprawie. Wpłata podstawowa, w wysokości określonej w tej deklaracji, obowiązuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację uwzględnioną przez pracodawcę. Pracodawca nie uwzględnia deklaracji w sprawie obniżenia wpłaty podstawowej w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane u tego pracodawcy przekracza kwotę odpowiadają 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Ważne

Ustalając, czy osiągane - w miesiącu złożenia deklaracji - wynagrodzenie nie przekracza kwoty ustawowego limitu, pracownik powinien zsumować wynagrodzenie uzyskiwane przez niego ze wszystkich stosunków zatrudnienia, z których jest objęty obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Większe wpływy na rachunek PPK

Dopłatę roczną - w wysokości 240 zł - otrzymują uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez pracownika i pracodawcę) wyniosły co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2%, muszą zgromadzić co najmniej 25% tej kwoty. Podstawą do obliczenia kwoty uprawniającej do otrzymania dopłaty rocznej za 2024 rok jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca w pierwszym półroczu 2024 roku, czyli 4242 zł. Oznacza to, że warunkiem otrzymania przez uczestnika PPK dopłaty rocznej za 2024 rok jest zgromadzenie na jego rachunku lub rachunkach PPK wpłat w wysokości co najmniej 890,82 zł (6 x 4242 x 3,5%), a w przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej - co najmniej 222,71 zł (890,82 x 25%).

Ważne

Uczestnik PPK jest uprawniony do otrzymania jednej dopłaty rocznej niezależnie od liczby posiadanych rachunków PP, choć oczywiście przy ustalaniu uprawnień do dopłaty rocznej bierze się pod uwagę wpłaty na wszystkie jego rachunki PPK dokonane w danym roku. Chodzi tu zarówno o wpłaty finansowane przez samego uczestnika PPK jak i przez jego pracodawcę / pracodawców.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.).

Małgorzata Jankowska
Ekspert PFR Portal PPK