Nowela zakłada likwidację powołanego w 2006 r. Państwowego Zasobu Kadrowego oraz włączenie wyższych stanowisk w administracji państwowej do służby cywilnej. Ma to dotyczyć m.in. dyrektorów generalnych urzędów oraz dyrektorów departamentów i ich zastępców.

W myśl nowych przepisów, kandydaci na wyższe stanowiska w administracji państwowej będą wyłaniani w "otwartym, konkurencyjnym naborze" spośród członków korpusu służby cywilnej.

Nowelizacja przewiduje również stosowanie w służbie cywilnej systemu ocen okresowych. Mają nim być objęci m.in. dyrektorzy generalni urzędów, dyrektorzy komórek organizacyjnych i ich zastępcy.

Zmiany w ustawie zakładają ponadto powołanie szefa Służby Cywilnej. Stanowisko to pełnić będzie mogła osoba spełniająca określone wymagania, np. w momencie powołania nie będzie członkiem partii i nie była nim w ciągu ostatnich pięciu lat. Przyszły szef SC będzie musiał posiadać wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, popartą doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Szef SC będzie podlegał bezpośrednio premierowi.

Senatorowie zajmą się także nowelizacją ustawy o ABW i AW, przyznającą funkcjonariuszom prawo do specjalnego ubezpieczenia na wypadek kalectwa lub śmierci, związanych ze służbą w niebezpiecznych warunkach.

Ponadto nowela zakłada, że szef ABW lub AW ma mieć prawo ustalania maksymalnej wysokości składki oraz określenia państw, na których terenie będzie przysługiwało specjalne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.