W kwietniu br. zostały wprowadzone zmiany w Kodeksie Pracy. Oprócz licznych przywilejów i obowiązków pracownicy zyskali możliwość korzystania z dodatkowego urlopu. Niestety, te wolne dni należy wykorzystać w danym roku kalendarzowym. O jakie dni chodzi?

Nowe zwolnienia od pracy wprowadzono w związku z wystąpieniem siły wyższej oraz w przypadku tzw. urlopu opiekuńczego. Kto i kiedy może z nich skorzystać?

Urlop z powodu siły wyższej

Zwolnienie to zostało opisane w art. 148 (1) k.p. Zgodnie z nim pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w danym roku kalendarzowym. Urlop jest przeznaczony w przypadku pilnych spraw niemożliwych do przewidzenia takich jak np. wypadek czy awaria.

W tym okresie pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia, które jest wyliczane tak jak wynagrodzenie urlopowe. Te dni należy wykorzystać w danym roku kalendarzowym, gdyż nie przechodzi on na następny rok.

Urlop opiekuńczy

W ciągu roku kalendarzowego pracownikowi przysługuje urlop opiekuńczy w wymiarze 5. dni. Może on być wykorzystany, gdy zaistnieje konieczność zapewnienia osobistej opieki czy wsparcia dla członka rodziny lub osobie, która zamieszkuje w tym samym gospodarstwie domowym i wymaga pomocy z poważnych względów medycznych.

Urlop ten jest bezpłatny. W tym celu należy złożyć wniosek najpóźniej 1 dzień przed skorzystaniem z tego „wolnego”. Przywilej ten przysługuje na dany rok kalendarzowy, nie przechodzi na następny rok. Jeśli masz osobę chorą w swojej rodzinie, wymagającą wsparcia, możesz wykorzystać ten urlop do końca 2023 roku.

Oba urlopy, jeśli nie zostaną wykorzystane, tracą swoją moc wraz z końcem roku. Należy jednak pamiętać, że są one przywilejem, który nabywamy wraz z początkiem nowego roku i możemy go wykorzystać tylko w określonych sytuacjach.