60 tys. kontroli zamierza przeprowadzić Państwowa Inspekcja Pracy w 2024 r. Działaniami inspekcji zostanie objętych 35 tys. podmiotów. Tak wynika z „Programu działania PIP na rok 2024”.

Przedstawiony dokument powstał po analizie aktualnych problemów z obszaru ochrony pracy w kontekście dotychczasowej działalności. Jak podkreśla PIP, uwzględnia on też najnowsze zmiany przepisów, a przede wszystkim propozycje zgłoszone przez partnerów społecznych i instytucjonalnych.

– Jednym z priorytetów przy konstruowaniu „Programu działania PIP na rok 2024” były zalecenia formułowane przez Radę Ochrony Pracy oraz komisje sejmowe. Uwzględniliśmy w nim także plany działania Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, a także założenia strategii Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – poinformowała Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, podczas posiedzenia plenarnego ROP.

W przyszłym roku niezmiennie jednym z najważniejszych zadań PIP będzie badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. Priorytetem pozostanie też rozpatrywanie skarg pracowników, zwłaszcza wszelkich sygnałów dotyczących opóźnień i zaniżania wypłat pracowniczych.

– Płaca adekwatna do wykonanej pracy to podstawowe prawo każdego pracownika – podkreśliła Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Jednym z nowych wyzwań dla inspektorów będzie sprawdzanie przestrzegania przepisów z zakresu czasu pracy i urlopów wypoczynkowych w jednostkach samorządu terytorialnego, a także regulacji o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Są też planowane nowe działania kontrolne związane z technicznym bezpieczeństwem pracy w takich branżach jak: odnawialne źródła energii (OZE), ciepłownie i elektrociepłownie zasilane paliwami stałymi (węgiel, biomasa, paliwa RDF), magazynowanie, sprzedaż i przetwórstwo złomu metali.

Jak podkreślają przedstawiciele PIP, do zadań urzędu należy również weryfikowanie przestrzegania nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych do kodeksu pracy, w tym w szczególności tych dotyczących nowych uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, stosunku pracy i pracy zdalnej, które znacząco odbiegają od dotychczasowych uregulowań. ©℗

ikona lupy />
Czym zajmie się PIP w przyszłym roku? / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe