W 2024 r. zmieni się kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wejdą też w życie nowe stawki godzinowe za pracę oraz wiele innych stawek, np. odszkodowań, zasiłków czy dodatków.

Minimalne wynagrodzenie i stawki godzinowe 2024

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (sejm.gov.pl)

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 1 stycznia 2024 r. wynosić będzie 4242 zł,
  • minimalna stawka godzinowa od dnia 1 stycznia 2024 r. wynosić będzie 27,70 zł,
  • minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 1 lipca 2024 r. wynosić będzie 4300 zł,
  • minimalna stawka godzinowa od dnia 1 lipca 2024 r. wynosić będzie 28,10 zł

Po podwyżce minimalnego wynagrodzenia za pracę zmienią się następujące stawki:

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia

Wypłacana odprawa nie może przekroczyć wysokości piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy, zatem maksymalna kwota odprawy pieniężnej wynosić będzie:

  • od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. – 63.630 zł,
  • od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – 64.500 zł

Źródło: art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1969 z późn. zm.).

Odszkodowanie dla pracownika, wobec którego stosowany był mobbing

Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (czyli 4242 zł od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz 4300 zł od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.).

Źródło: art. 943 § 4 kodeksu pracy;

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (czyli 4242 zł od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz 4300 zł od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.).

Źródło: art. 183d kodeksu pracy

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli nie może być niższe niż 4242 zł od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz 4300 zł od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.).

Źródło: Art. 81 § 1 kodeksu pracy

Wynagrodzenie za przestój

Pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju również przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli nie może być niższe niż 4242 zł od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz 4300 zł od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.).

Źródło: Art. 81 § 2 kodeksu pracy

Kwota dodatku za pracę w godzinach nocnych

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 5.54 zł od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., 5.62 zł od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.). W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek ten może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Źródło: Art. 1518 kodeksu pracy

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia

Kwoty wolne od potrąceń ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 4242 zł w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. oraz 4.300 zł w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.). Przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń odlicza się składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania. Ze względu na różne parametry składkowo-podatkowe dla poszczególnych pracowników kwoty wolne od potrąceń mają charakter indywidualny, co powoduje, że dla każdego pracownika należy taką kwotę wolną ustalić odrębnie.

Źródło: Wysokość kwot wolnych od potrąceń w I półroczu 2024 r. - PIT.pl

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców opłacających składki na zasadach określonych w przepisach art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych – osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. 1272.6 zł od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz 1290 zł od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.).

Źródło: art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.).

Minimalna podstawa zasiłku chorobowego

Minimalna podstawa wymiaru zasiłków w 2024 roku wyniesie:

- od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.3660,42 zł

- od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 3710,47 zł

Źródło: Wchodzi nowa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego (rynekzdrowia.pl)

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (sejm.gov.pl)

Podstawowym celem nowelizacji jest odejście od wygasającego charakteru emerytury pomostowej, poprzez zmianę warunków nabycia prawa do emerytury pomostowej, określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Zmiany ustawy wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.

Emerytury pomostowe – duże zmiany od 1 stycznia 2024 r. - Infor.pl

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (sejm.gov.pl)

Od 1 stycznia 2024 r. pracownikowi i urzędnikowi służby cywilnej będzie mogło być przyznane wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Jednak aby je otrzymać pracownicy będą musieli o to zawnioskować.

Od 1 stycznia 2024 wejdą w życie nowe regulacje rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych członkom korpusu służby cywilnej - Serwis Służby Cywilnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

adwokat Maciej Krzysiak
RYCAK KANCELARIA PRAWA PRACY i HR
RYCAK LABOUR LAW & HR LEGAL FIRM