To pracodawca użytkownik decyduje, czy będzie wliczał w skład personelu pracowników tymczasowych. Jeśli jednak tak postanowi, to powinien uwzględniać ich w stanie zatrudnienia w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy.

Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla Edyty Sieradzkiej, ekspertki ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Pytanie dotyczyło zatrudniania pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Firmy mają bowiem wątpliwości, czy takie osoby należy wliczać do stanu zatrudnienia w poz. 39–42 wniosku Wn-D służącego do ubiegania się o dofinansowania do wynagrodzeń. Wprawdzie firma, na której rzecz wykonują pracę, nie może na nich pobierać subsydiów płacowych (nie jest ich pracodawcą), ale ustalenie prawidłowego stanu zatrudnienia jest istotne przy wnioskowaniu o dopłaty do pensji na innych pracowników. Jest to związane z tym, że jednym z warunków ich uzyskiwania jest osiąganie efektu zachęty, który polega na wykazaniu, że w miesiącu rozpoczęcia przez osobę niepełnosprawną pracy nastąpił wzrost zatrudnienia ogółem w porównaniu ze średnim stanem zatrudnienia z 12 poprzednich miesięcy. W efekcie pracodawcy obawiają się, czy nie dojdzie w ten sposób do podwójnego wliczania tych samych osób do składu personelu w dwóch firmach.

PFRON tłumaczy, że zasady wykazywania pracowników tymczasowych przez agencję pracy tymczasowej oraz pracodawców użytkowników były przedmiotem konsultacji z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). Ta pierwsza instytucja już w 2011 r. wskazywała w swoim stanowisku na możliwość wykazywania pracowników tymczasowych przez pracodawcę użytkownika w stanach zatrudnienia ustalanych we wniosku Wn-D. Natomiast BON potwierdził ostatecznie taką możliwość w wyjaśnieniach kierowanych do PFRON dopiero pod koniec 2019 r., podając w nich, że w przypadku poz. 39–42 we wniosku Wn-D pracownicy tymczasowi mogą być wykazywani nie tylko przez agencję pracy tymczasowej, lecz także przez pracodawcę użytkownika oraz podmioty powiązane.

PFRON dodaje, że na podstawie tych wyjaśnień uzupełnił informację dotyczącą obliczania stanu zatrudnienia w poz. 32–42 wniosku Wn-D na swojej stronie internetowej. Dlatego, jak podkreśla, pracodawca użytkownik może wliczać pracowników tymczasowych w skład personelu, ale nie może ubiegać się o dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Jest to więc jego decyzja, ale jest istotne, aby stosował on te same zasady, tj. jeśli zacznie uwzględniać ich w stanie zatrudnienia od bieżącego okresu, to średni stan zatrudnienia w oparciu o 12 miesięcy go poprzedzające również powinien być ustalony z udziałem pracowników tymczasowych. ©℗

Pracodawcy obawiają się, czy nie dojdzie do podwójnego wliczania tych samych osób do składu personelu