Świadczenie pielęgnacyjne jest powszechne. Jego otrzymanie dla wielu emerytów jest jednak uzależnione od składania wniosku. Kto może otrzymać świadczenie?

Dodatek pielęgnacyjny jest dodatkowym świadczeniem pieniężnym przyznawanym emerytom wymagającym wsparcia w związku z ich pogorszonym stanem zdrowia lub wiekiem. Ustawodawca przewidział go dla osób, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Dodatkowo świadczenie jest przyznawane wszystkim emerytom po 75 roku życia. Wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatek pielęgnacyjny: Czy każdy musi złożyć wniosek?

Podstawowym kryterium w przypadku dodatku pielęgnacyjnego jest wiek. O tym, czy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego, decyduje wiek osoby zainteresowanej. Bowiem dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest w dwojaki sposób. Jest on przyznawany z urzędu dla osób, które ukończyły 75. rok życia – w tym wypadku seniorzy nie muszą składać wniosku, ani przedstawiać żadnych dokumentów dotyczących stanu zdrowia.

W przypadku osób, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji, a nie ukończyły 75. roku życia, należy złożyć odpowiedni wniosek. Składając dokumentację, potrzebne jest poświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego oraz dokumentacja potwierdzająca niezdolność do pracy ( w formie druku OL-9) i samodzielnej egzystencji. Dokumenty należy złożyć w ZUS-ie, który w ciągu 30 dni musi określić, wnioskodawca otrzyma lub nie dodatek.

Dodatku pielęgnacyjnego nie otrzymają osoby, które:

· nie mają stwierdzonej całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji a przy tym nie ukończyły 75 lat

· przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w ciągu miesiąca

· pobierają zasiłek pielęgnacyjny (można otrzymać tylko jedno z tych świadczeń: albo dodatek albo zasiłek)

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny?

Od 1 marca 2023 r. dodatek pielęgnacyjny wzrósł do 294,39 zł i jest on corocznie waloryzowany. Coroczna waloryzacja dodatku ma zabezpieczyć świadczenie przed inflacją.