Uczestnik PPK, który ma co najmniej 60 lat, może rozpocząć wypłatę środków ze swojego rachunku PPK. Alternatywą jest przekazanie środków z PPK na terminową lokatę.

Uczestnik PPK, który osiągnął 60. rok życia, może podjąć decyzję o wypłacie środków ze swojego rachunku PPK. Jeżeli wypłaci 25% środków jednorazowo, a 75% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach albo całość środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach, nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych.

Uczestnik PPK, który zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę, przewidującą, że - po osiągnięciu przez niego 60. roku życia - nabędzie prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego, może przekazać, w formie wypłaty transferowej, środki zgromadzone przez niego w PPK do tego zakładu ubezpieczeń. Innym sposobem skorzystania ze środków w PPK po osiągnięciu 60. roku życia może być ich wypłata transferowa na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika PPK w banku albo na rachunek lokaty terminowej uczestnika PPK w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK). Należy przy tym pamiętać, że wypłata transferowa musi objąć całość środków zgromadzonych na rachunku PPK. Nie można np. połowy środków pozostawić na tym rachunku, a połowę przekazać do zakładu ubezpieczeń albo na lokatę.

Przykład

Uczestnik PPK, który osiągnął 60. rok życia, zastanawia się, czy zacząć wypłatę środków ze swojego rachunku PPK, czy przekazać je na lokatę. Uczestnik cierpi na stwardnienie zanikowe boczne, co stanowi poważne zachorowanie w rozumieniu ustawy o PPK. Uczestnik nie korzystał dotychczas z wypłaty środków z PPK z tytułu poważnego zachorowania. Jeżeli pozostawi środki na swoim rachunku PPK, będzie mógł wypłacić do 25% tych środków z tytułu poważnego zachorowania (także po osiągnięciu 60. roku życia i rozpoczęciu wypłaty środków z tego rachunku). Jeżeli przekaże środki na lokatę, nie będzie miał takiej możliwości. Wypłata z tytułu poważnego zachorowania dotyczy tylko środków znajdujących się na rachunku PPK.

Wymagania dotyczące lokaty

Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji uczestnika PPK - po okazaniu potwierdzenia odpowiednio zawarcia umowy z zakładem ubezpieczeń albo zawarcia umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bądź umowy o prowadzenie rachunku lokaty terminowej w SKOK. Wypłata transferowa do banku albo SKOK może zostać dokonana, gdy w umowie o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej albo umowie o prowadzenie lokaty terminowej, na który ma nastąpić wypłata transferowa, przewidziano możliwość dysponowania środkami przekazanymi z PPK jedynie w sposób określony w art. 99 ust. 1 ustawy o PPK (wypłata 25% środków jednorazowo, a 75% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach albo wypłata całości środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach). Wypłata transferowa następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji przez uczestnika PPK.

Przykład

Załóżmy, że uczestnik PPK, po osiągnięciu 60. roku życia, skorzysta z możliwości wypłaty transferowej środków ze swojego rachunku PPK na lokatę. Wypłata transferowa z rachunku PPK nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. c ustawy o PIT). Uczestnik nie zapłaci także podatku dochodowego przy wypłacie środków przetransferowanych z PPK na lokatę - jeżeli jednak wypłata środków przetransferowanych z PPK będzie realizowana w wyniku likwidacji rachunku lokaty albo nastąpi zmiana umowy tego rachunku, to uczestnik PPK zapłaci 19% zryczałtowany podatek od dochodu z tytułu wypłaty 75% środków przetransferowanych z PPK. Dochód stanowi wówczas kwota wypłaty pomniejszona o koszty przypadające na tę wypłatę, stanowiące wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których środki pieniężne zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek lokaty (art. 30a ust. 1 pkt 11f i ust. 17 ustawy o PIT).

Koniec nowych wpłat do PPK

O rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika, po osiągnięciu 60. roku życia, instytucja finansowa niezwłocznie poinformuje podmiot zatrudniający (np. pracodawcę) oraz PFR S.A. Następnie PFR niezwłocznie poinformuje inne instytucje finansowe o rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika, dla którego instytucje te prowadzą rachunki PPK. Inne instytucje, o których mowa powyżej - niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od PFR - poinformują podmioty zatrudniające, z którymi zawarły umowy o zarządzanie PPK, o rozpoczęciu wypłaty.

Po otrzymaniu wskazanej wyżej informacji o rozpoczęciu wypłaty przez uczestnika PPK:

  • podmiot zatrudniający nie oblicza, nie pobiera ani nie dokonuje za niego wpłat do instytucji finansowej
  • dopłaty roczne ani wpłaty powitalne nie są przekazywane.

Jeżeli uczestnik PPK, po osiągnięciu 60. roku życia, przetransferuje środki z rachunku PPK do zakładu ubezpieczeń albo na rachunek lokaty, to taka wypłata transferowa będzie alternatywą w stosunku do rozpoczęcia wypłaty z rachunku PPK, zgodnie z art. 99 ust. 1-6 ustawy o PPK. Zasadnym jest zatem przyjęcie, że taka wypłata transferowa spowoduje wstrzymanie dokonywania wpłat na rachunek PPK uczestnika.

Przykład

Uczestnik PPK, po osiągnięciu 60. roku życia, przetransferował środki ze swojego rachunku PPK na rachunek lokaty. Uczestnik ma kilka rachunków PPK - na lokatę zostały przekazane środki tylko z jednego rachunku PPK. Wszyscy pracodawcy uczestnika zostali jednak poinformowani o tym, że on rozpoczął korzystanie ze środków w PPK po 60. roku życia. Po otrzymaniu tej informacji, żaden pracodawca nie dokona już wpłat do PPK za tego uczestnika.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:
ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.),
ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.).

Anna Puszkarska, Ekspert PFR Portal PPK