Trzecia część komentarza do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 159 ze zm.; dalej: ustawa zasiłkowa) zawiera wyjaśnienia do przepisów dotyczących podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników (art. 41–47) oraz uregulowań w zakresie podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie (art. 48–52a).- Należy zwrócić uwagę, że dla ubezpieczonych niebędących pracownikami zasady ustalania podstawy wymiaru uległy znacznej zmianie. Przede wszystkim dotyczy to tych osób, które posiadają krótki okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, oraz tych, których niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego tego ubezpieczenia. Zmiany te obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Wprowadzono je ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1066) w brzmieniu uwzględniającym zmianę wynikającą z art. 3 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1735).
Reklama
Komentarz zawiera również wyjaśnienia do części przepisów rozdziału 10 ustawy, dotyczącego dokumentowania prawa do zasiłków oraz zasad postępowania przy ustalaniu do nich prawa oraz ich wypłaty.

Reklama
Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące dokumentowania prawa do zasiłków ze względu na istotne zmiany polegające na wprowadzeniu od 1 stycznia 2016 r. elektronicznej formy zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do pracy z powodu choroby bądź sprawowania opieki nad chorymi dziećmi oraz innymi chorymi członkami rodziny obok dotychczasowego ZUS-ZLA. Zmiany te zostały wprowadzone do ustawy zasiłkowej powołaną już wyżej ustawą z 15 maja 2015 r. Należy podkreślić, że zmianie uległa nie tylko forma zaświadczenia lekarskiego, lecz także sposób jego dostarczania płatnikowi zasiłków. Zmienione przepisy nakładają bowiem na lekarzy obowiązek wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej i przekazywania ich do ZUS. Organ rentowy udostępnia natomiast to zaświadczenie płatnikom składek na ich profilu informacyjnym PUE ZUS. Warto przy tym wspomnieć, że profil ten obligatoryjnie tworzą ci płatnicy, którzy rozliczają składki za więcej niż pięć osób, a wówczas mają obowiązek dokonywania tych rozliczeń z ZUS w formie elektronicznej.
Zakłada się również, że stopniowo będziemy przechodzić z papierowego ZUS-ZLA na elektroniczne e-ZLA. Zaświadczenia lekarskie wystawiane tylko w nowej, elektronicznej formie mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Do tego czasu dokumenty te mogą być wystawiane także w sposób dotychczasowy, tj. w formie druku ZUS-ZLA.
Poprzednie części komentarza ukazały się w wydaniach DGP:
nr 18/2016 z 28 stycznia 2016 r.
nr 38/2016 z 25 lutego 2016 r.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
Dotychczas w dodatku Kadry i Płace komentowaliśmy m.in. ustawy:
● z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
● z 16 kwiet nia 20 04 r. o czasie pracy kierowców
● z 13 marca 2006 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
● z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
● z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
● z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
● z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
● z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
● z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Komentowaliśmy też m.in. rozporządzenia dotyczące:
● należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
● szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania
● szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
● sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy
● zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
● przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w dotychczasowych wydaniach DGP na www.edgp.gazetaprawna.pl