Pracodawca nie utworzył PPK, bo we wskazanym w ustawie o PPK terminie prowadził już pracowniczy program emerytalny, na warunkach opisanych w tej ustawie, co zwalniało go z obowiązku uruchomienia PPK. Czy pracodawca, który od dłuższego czasu nie opłaca składek na PPE, straci to zwolnienie i będzie musiał uruchomić PPK? A co byłoby, gdyby w ogóle zrezygnował z prowadzenia PPE?

W obu przypadkach pracodawca nie będzie już spełniał warunków zwalniających go ze stosowania ustawy o PPK, co oznacza, że będzie zobowiązany do utworzenia PPK, przy czym opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE muszą trwać dłużej niż 90 dni i wynikać z celowego działania pracodawcy.

Przypomnijmy: Przepisów ustawy o PPK może nie stosować podmiot zatrudniający (m.in. pracodawca czy zleceniodawca), jeżeli w terminie, w którym przepisy tej ustawy zaczęły mieć zastosowanie do grupy podmiotów, do której ten podmiot należał (art. 134 ust. 1):

  • prowadził PPE oraz naliczał i odprowadzał składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych,
  • w PPE uczestniczyło co najmniej 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie.

Oznacza to, że umowa zakładowa (PPE) powinna przewidywać wysokość składki podstawowej na poziomie co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPE oraz, że podmiot zatrudniający powinien był naliczyć i odprowadzić - przed terminem, o którym mowa w art. 134 ust. 1 ustawy o PPK - składki podstawowe w tej wysokości za co najmniej jeden okres wynikający z umowy zakładowej za wszystkie osoby będące uczestnikami PPE, za które, zgodnie z umową zakładową, był obowiązany naliczyć i odprowadzić składki za ten okres.

Warunki te pracodawca musi spełniać także później. Jeśli tego nie dopilnuje, ustawa o PPK zacznie mieć do niego zastosowanie. Objęcie pracodawcy przepisami ustawy o PPK oznacza m.in., że będzie musiał „zapisać” do PPK zatrudnione u siebie osoby.

Utrata zwolnienia

Pracodawca utraci zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK począwszy od dnia:

  • zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni;
  • ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia;
  • likwidacji PPE;
  • opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z jego celowego działania;
  • następującego po dniu 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych u tego pracodawcy.

Obowiązek utworzenia PPK

Oznacza to, że - począwszy od tej daty – pracodawca jest zobowiązany, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy (90 dni), zawrzeć w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowę o prowadzenie PPK oraz nie później niż na 10 roboczych przed upływem tego terminu umowę o zarządzanie PPK.

Zawieszenie składek nie może trwać dłużej niż 90 dni

Utrata uprawnienia do niewdrożenia PPK może wynikać z zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE. Aby pracodawca nie utracił zwolnienia ze stosowania ustawy o PPK, powinien pamiętać, że okres takiego zawieszenia nie powinien trwać dłużej niż 90 dni. Limit 90 dni zawieszenia naliczania i odprowadzania składek do PPE dotyczy łącznego okresu takiego zawieszenia. Do tego limitu nie należy wliczać okresów niefinansowania przez pracodawcę składki podstawowej do PPE w okresie przestoju ekonomicznego lub w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (art. 38 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o PPE).

Ważne

Ważne: Podmiot zatrudniający, który zawiesił naliczanie i odprowadzanie składek do PPE na okres łącznie przekraczający 90 dni, musi stosować ustawę o PPK.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.),
  • ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 710).
Małgorzata Jankowska
Ekspert PFR Portal PPK