Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz składek na ubezpieczenia społeczne będzie mógł być przyznawany jako pomoc de minimis do 30 czerwca 2024 r.

Wydłużenie końcowego terminu udzielania pomocy publicznej przewiduje rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2514 z 14 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 717/2014 w odniesieniu do okresu jego stosowania (Dz.Urz. UE L 190). Zgodnie z jego przepisami czas obowiązywania rozporządzenia nr 717/2014, które dotyczy pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, został wydłużony do 31 grudnia 2023 r. Jednocześnie w nowelizacji rozporządzenia postanowiono, że dopuszczalny będzie jeszcze sześciomiesięczny okres stosowania dotychczasowych regulacji po upływie tej daty. W praktyce to oznacza, że unijne przepisy będą obowiązywać jeszcze do 30 czerwca następnego roku.

W związku z tą zmianą konieczne jest zmodyfikowanie treści rozporządzeń, które określają zasady udzielania pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych i ich pracodawców, zaliczanej do pomocy de minimis. Chodzi tutaj o trzy rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej: z 11 marca 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. poz. 1276), z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1502) oraz z 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1330).

Projekty nowelizacji tych rozporządzeń zakładają, że przyznawanie pomocy de minimis na ich podstawie będzie mogło się odbywać do 30 czerwca 2024 r. Bez zmian pozostaną natomiast dotychczasowe warunki przyznawania wsparcia. ©℗