Osoby, które pracowały jako pedagodzy, mogą ubiegać się o świadczenie kompensacyjne. Według danych ZUS w czerwcu pobierało je 12,6 tys. osób. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze? Kto może ubiegać się o świadczenie? Informacje znajdziesz w tym artykule.

Co to jest świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne to świadczenie przedemerytalne dla nauczycieli. Przysługuje pedagogom, którzy mają wypracowane 20 lat pracy nauczycielskiej (ale 30 lat okresu składkowego i nieskładkowego), rozwiązali umowę z pracodawcą, jednak jeszcze nie osiągnęli wieku emerytalnego.

W latach 2021-2022 nauczyciel mógł otrzymać świadczenie kompensacyjne, jeśli ukończył 55 lat (kobiety) i 59 lat (mężczyźni). W latach 2023-2024 może je otrzymać, jeśli ukończy 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). W latach 2025-2026 będzie to 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn, w latach 2027-2028 – 57 lat dla kobiet i 62 lata dla mężczyzn, w latach 2029-2030 – 58 lat dla kobiet i 63 lata dla mężczyzn, w latach 2031-2032 – 59 lat dla kobiet i 64 lata dla mężczyzn.

Kto może ubiegać się o świadczenie kompensacyjne?

O świadczenie kompensacyjne mogą ubiegać się osoby, które bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku pracowały jako nauczyciel, wychowawca lub inny pedagog w placówkach takich, jak:

– publiczne i niepubliczne: przedszkola; szkoły z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej; placówki kształcenia ustawicznego
– młodzieżowe ośrodki: wychowawcze; socjoterapii
– specjalne ośrodki: szkolno-wychowawcze; wychowawcze dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnej organizacji nauki oraz szczególnych metod pracy i wychowania
– ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych
– ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
– placówki, które zapewniają uczniom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza miejscem, w którym mieszkają na stałe
Świadczenie kompensacyjne. Ile wynosi?

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli. Jak podaje ZUS, w czerwcu 2023 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 12,6 tys. osób, a przeciętna wysokość kompensówki w tym miesiącu wyniosła ok. 3,5. tys. zł.