Wczoraj w Senacie zgłoszono ponad 100 poprawek do ustaw reformujących system ochrony zdrowia. Sejm uchwalił je 21 października. W skład tego pakietu wchodzi sześć ustaw dotyczących m.in. obowiązkowego przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) w spółki prawa handlowego, umorzenia części zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zasad pracy i wynagradzania pracowników placówek medycznych. Najwięcej poprawek senatorowie zgłosili do ustawy o ZOZ oraz ustawy wprowadzającej przepisy z zakresu ochrony zdrowia.

Pierwsza z nich zakłada, że wszystkie SP ZOZ będą miały czas do końca 2010 roku na zmianę formy prawnej. Te, które tego nie zrobią, zostaną zlikwidowane przez samorządy. Na obligatoryjność przekształceń nie zgadza się lewica. Natomiast Piotr Andrzejewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, zgłosił poprawkę zakładając, że 51 proc. udziału w spółkach prowadzących ZOZ będzie musiało należeć do Skarbu Państwa albo samorządu. Zgodnie z ustawą w kształcie przyjętym przez Sejm samorządy będą mogły dobrowolnie dysponować swoimi udziałami w przekształcanych SP ZOZ. PiS zaproponowało również wprowadzenie nowego przepisu do ustawy o ZOZ, który gwarantowałby pracownikom szpitali i przychodni prawo do 15 proc. bezpłatnych udziałów w spółkach powstałych w ich miejsce.

Senatorowie poparli zmiany zaproponowane przez Ewę Kopacz, minister zdrowia. Dotyczą one wprowadzenia uprawnień dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej. Zgodnie z nimi pracownicy ZOZ będą mieli utrzymane uprawnienia do nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat oraz odpraw emerytalnych i rentowych. Takie rozwiązania były również postulowane przez związki zawodowe pracowników ochrony zdrowia, które obawiały się, że przywileje te zostaną utrzymane jedynie w przypadku pracowników szpitali resortowych (należących m.in. do resortu zdrowia, Ministerstwa Obrony Narodowej), które nie będą przekształcać się w spółki, a będą działać w formie zakładów budżetowych.

Z ustawy wprowadzającej przepisy z zakresu ochrony zdrowia, która określa zasady umorzenia części długów szpitali, został usunięty przepis, który zakładał, że spółki miałyby być przez dwa lata po przekształceniu zwolnione z opłacania podatku dochodowego CIT.

- Takie rozwiązanie mogłoby być uznane za niezgodne z prawem europejskim - zaznaczył Marek Haber, wiceminister zdrowia.