Przyznanie przez ZUS emerytury w określonej w decyzji wysokości nie oznacza, że kwota tego świadczenia nie może być zmieniona. Emerytura nie tylko podlega waloryzacji, ale także może być przeliczona na wniosek uprawnionego, np. gdy przedstawi on nowe dokumenty poświadczające zatrudnienie i wynagrodzenie.

Czy zostanie podwyższony staż emerytalny

Nasz pracownik od trzech lat ma ustalone prawo do emerytury. Obliczając jej wysokość, ZUS uwzględnił 21 lat i 9 miesięcy okresów składkowych oraz 7 lat i 3 miesiące okresów nieskładkowych (ograniczył ich wymiar z 8 lat i 3 miesięcy do 1/3 okresów składkowych). Osoba ta odnalazła niedawno dokument potwierdzający zatrudnienie, który nie był uwzględniony przy ustalaniu wysokości świadczenia. Czy ZUS może doliczyć staż pracy sprzed daty przyznania emerytury?