Choć regulacja kodeksowa nie jest w tym względzie jasna, to w mojej ocenie taka dodatkowa rekompensata nie przysługuje. Art. 1514 par. 1 kodeksu pracy przewiduje wyjątek od generalnej zasady wynagradzania pracy nadliczbowej. Zgodnie z nim kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Od tego wyjątku przewidziany jest kolejny wyjątek, który dotyczy pracy kierowników w niedziele lub święto (art. 1514 par. 2 k.p.). W przypadku pracy w te dni powinni oni otrzymać zastępczy dzień wolny od pracy.

Udzielenie przez pracodawcę dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę lub święto pozbawia kierownika prawa domagania się dodatkowej rekompensaty za pracę nadliczbową, niezależnie od tego, ile godzin w niedzielę lub święto faktycznie przepracował. Przepis par. 2, który na zasadzie szczególnego wyjątku chroni prawo kierownika do dnia wolnego od pracy, nie może bowiem wyłączać ogólniejszej zasady zawartej w par. 1, zgodnie z którą kierownikom generalnie nie należy się wynagrodzenie za dodatkową pracę poza normalnymi godzinami (a co za tym idzie także dniami) pracy.

Wątpliwości może natomiast budzić sytuacja, gdy kierownik nie otrzyma dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto. Moim zdaniem należy wówczas wypłacić dodatkowe wynagrodzenie oraz dodatek jak za pracę nadliczbową w niedzielę lub święto za każdą godzinę pracy nadliczbowej wykonywanej w takim dniu. Oznacza to, że pracodawcy opłaca się oddawać kierownikom dni wolne, jeśli pracują cztery lub więcej godzin. W przypadku krótszej pracy w niedziele i święta korzystniejsza może okazać się wypłata rekompensaty w pieniądzu.