Kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych mają prawo do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto, jeśli nie otrzymają innego dnia wolnego w zamian za pracę w takim dniu. Regulacja ta nie budzi w zasadzie wątpliwości w przypadku kierownika pracującego w niedzielę lub święto osiem lub mniej godzin. Jak jednak postąpić, jeśli kierownik pracował dłużej? Czy obok zastępczego dnia wolnego od pracy należy mu się jeszcze dodatkowa rekompensata za pracę ponad osiem godzin?
Choć regulacja kodeksowa nie jest w tym względzie jasna, to w mojej ocenie taka dodatkowa rekompensata nie przysługuje. Art. 1514 par. 1 kodeksu pracy przewiduje wyjątek od generalnej zasady wynagradzania pracy nadliczbowej. Zgodnie z nim kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Od tego wyjątku przewidziany jest kolejny wyjątek, który dotyczy pracy kierowników w niedziele lub święto (art. 1514 par. 2 k.p.). W przypadku pracy w te dni powinni oni otrzymać zastępczy dzień wolny od pracy.
Udzielenie przez pracodawcę dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę lub święto pozbawia kierownika prawa domagania się dodatkowej rekompensaty za pracę nadliczbową, niezależnie od tego, ile godzin w niedzielę lub święto faktycznie przepracował. Przepis par. 2, który na zasadzie szczególnego wyjątku chroni prawo kierownika do dnia wolnego od pracy, nie może bowiem wyłączać ogólniejszej zasady zawartej w par. 1, zgodnie z którą kierownikom generalnie nie należy się wynagrodzenie za dodatkową pracę poza normalnymi godzinami (a co za tym idzie także dniami) pracy.