Za przyjęciem ustawy - autorstwa PO - opowiedziało się 419 posłów, nikt nie był przeciwny, natomiast trzech posłów wstrzymało się od głosu.

Ustawa o konsultantach w większości sankcjonuje przepisy już obowiązujące w rozporządzeniach. Określa tryb powoływania i odwoływania konsultantów w ochronie zdrowia, zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim.

Jedna z poprawek przyjętych we wtorek przez Sejm przewiduje, że konsultanta będzie można odwołać m.in. gdy został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę ograniczenia lub pozbawienia wolności albo zawieszono mu prawo wykonywania zawodu.