Kwestia określenia punktu czasowego miarodajnego dla dokonania ustaleń w przedmiocie posiadania przez związek uprawnień zakładowej organizacji związkowej nie została jednoznacznie rozstrzygnięta w przepisach. Niewątpliwie, podstawowym źródłem, z którego pracodawca czerpie wiedzę o stanie liczbowym członków organizacji związkowej, jest informacja w tym zakresie pochodząca od samej organizacji. Przepis art. 251 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.) zobowiązuje bowiem zakładową organizację związkową do przedstawienia pracodawcy co kwartał - według stanu na ostatni dzień kwartału - informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji. Obowiązek powyższy powinien zostać zrealizowany do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale.

Dokonując interpretacji przepisu art. 251 ustawy o związkach zawodowych Sąd Najwyższy przyjął, iż w przedmiocie uprawnień zakładowej organizacji związkowej pracodawca jest związany informacją o liczbie członków przekazaną przez organizację związkową. Ponadto dla wykonywania uprawnień zakładowej organizacji związkowej, zarówno w sferze zbiorowego prawa pracy, jak i w zakresie ochrony interesów indywidualnych pracowników, istotna jest liczba członków związku w dniu, w którym pracodawcy została przekazana informacja w tym zakresie (por. wyrok SN z 16 listopada 2006 r., II PK 76/06).

Ustawa nie określa skutków prawnych nieudzielenia przez związek stosownych informacji w terminie 10 dni po zakończeniu kwartału. Zasadne jednak wydaje się twierdzenie, iż w takiej sytuacji pracodawca ma prawo przyjąć, że od tej daty zakładowej organizacji związkowej nie przysługują już ustawowe uprawnienia. Tak przynajmniej można twierdzić z wykładni a contrario do art. 251 ustawy. Z drugiej bowiem strony pracodawca często posiada całkiem wiarygodną wiedzę o liczbie członków związku, z powodu pośredniczenia w pobieraniu składek członkowskich. Dlatego kategoryczna wykładnia, że brak informacji pozwala na uznanie, iż związek nie posiada żadnych praw, jest obarczona ryzykiem.