– Lekarz nie pobiera opłaty, gdy wystawia zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia, natomiast ma prawo domagać się jej w przypadku innych zaświadczeń, wydawanych na żądanie pacjenta w konkretnym celu i niewynikających bezpośrednio z leczenia – tłumaczy Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
RPO nie kwestionuje jednak legalności opłat. Wskazuje bowiem na art. 16 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.), który zawiera katalog świadczeń wyłączonych z systemu ubezpieczenia zdrowotnego. W świetle treści tego przepisu słuchaczom Uniwersytetów Trzeciego Wieku nie przysługują zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zajęć sportowych. Takie stanowisko wyraziło także Ministerstwo Zdrowia w piśmie z 30 października 2015 r.