ZMIANA PRAWA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrefunduje pracodawcy koszt wyposażenia stanowisk pracy dla takich osób.

Starosta będzie mógł przyznać przedsiębiorcy, który zatrudni niepełnosprawnego bezrobotnego na co najmniej 36 miesięcy, zwrot kosztów wyposażenia jego stanowiska pracy - wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej. Refundacja ta stała się możliwa dzięki nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.), która weszła w życie 30 lipca 2007 r.

Aby otrzymać zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy niepełnosprawnego, pracodawca będzie musiał złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce tworzenia stanowiska pracy. Starosta, rozpatrując wniosek, sprawdzi m.in. kondycję finansową pracodawcy (która musi uprawdopodobnić możliwość zatrudnienia pracownika przez co najmniej trzy lata), jego wkład w wyposażenie tworzonych stanowisk pracy, okres, w jakim działa, oraz koszt wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, pracodawca przystąpi do negocjacji warunków umowy o refundację, która musi być podpisana w ciągu siedmiu dni od zakończenia negocjacji. W umowie starosta zobowiąże się do przekazywania pracodawcy wynegocjowanej kwoty refundacji i kontroli sposobu jej wykorzystania, a pracodawca m.in. do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja, i poniesienia kosztów wyposażenia jej stanowiska pracy w ciągu trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W ciągu siedmiu dni od poniesienia ostatnich takich kosztów wnioskodawca przedstawi staroście zestawienie wszystkich wydatków związanych z wyposażeniem miejsca pracy. Refundacja zostanie wpłacona na rachunek bankowy przedsiębiorcy nie wcześniej niż w terminie 14 dni od przedstawienia takiego rozliczenia.

- To realna, finansowa zachęta, dlatego sądzę, że coraz więcej pracodawców będzie zatrudniać osoby niepełnosprawne. Problemem jest jednak znalezienie rencistów, którzy chcą podjąć pracę - uważa Piotr Nosal z krakowskiej firmy Alpena.

W urzędach pracy zarejestrowanych jest obecnie tylko 90 tys. bezrobotnych niepełnosprawnych z grona 3,3 mln osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, które nie mają pracy. Te osoby utrzymują się zazwyczaj wyłącznie z rent. Z danych GUS wynika, że aktywnych zawodowo jest tylko 15 proc. osób niepełnosprawnych, dla osób sprawnych wskaźnik ten wynosi 59 proc.

Pracodawcy muszą pamiętać, że zakup środków objętych refundacją należy dokumentować fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty. Natomiast wytworzenie takich środków wymaga przedstawienia oceny technicznej rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną.

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl