Rząd przyjął w piątek projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Potwierdziły się nasze ustalenia, że resort pracy zamierza skrócić do 14 dni okres, w którym firmy wypłacają wynagrodzenie za czas choroby pracownika w wieku powyżej 50 lat. Od 15 dnia będzie im przysługiwał zasiłek chorobowy z ZUS. Obecnie wszystkim pracownikom za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku wynagrodzenie wypłaca pracodawca (oprócz wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Od 34 dnia przysługuje im zasiłek chorobowy.

Zasiłki z Funduszu Pracy

Nowym rozwiązaniem, które przewiduje nowelizacja, jest finansowanie zasiłków i świadczeń przedemerytalnych z Funduszu Pracy. Na ten cel w 2009 roku ma zostać przeznaczone 1,7 mld zł. Do tej pory finansował je budżet.

- Celem działania FP powinno być aktywne wspieranie osób na rynku pracy, a nie finansowanie dezaktywacji tych osób - mówi Henryk Michałowicz z Konfederacji Pracodawców Polskich i członek Naczelnej Rady Zatrudnienia.

Środowisko pracodawców bardzo negatywnie oceniło tę zmianę, czemu dało wyraz na ostatnim posiedzeniu Komisji Trójstronnej.

- W najbliższym czasie Komisja ma się też zająć się analizą przychodów i wydatków funduszu - podkreśla Jeremi Mordasewicz z PKPP.

Zwolnienie z opłacania składek

Firmy nie będą opłacały przez rok składek do FP i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za osoby, które ukończyły 50 lat, a które zatrudnią po 30 czerwca 2009 r. Dodatkowym warunkiem zyskania ulgi jest to, że takie osoby muszą pozostawać w ewidencji bezrobotnych przez 30 dni przed zatrudnieniem. Pracodawcy zyskają też całkowite zwolnione z opłacania tych składek za pracowników, którzy ukończyli 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Projekt przewiduje podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych od stycznia 2010 r., a nie od 2009 roku, jak zakładano we wcześniejszej jego wersji. W 2010 roku zasiłek będzie wynosił 788 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy jego otrzymywania i 563 zł w okresie kolejnych miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy. Obecnie zasiłek wynosi 551,8 zł.

- Przesunięcie terminu wypłaty wyższego zasiłku nie spowoduje zwiększenia bezrobocia - ocenia Jan Rutkowski z Banku Światowego.

Wzrośnie stypendium

Bezrobotni będą mogli otrzymać od 1 stycznia 2010 r. wyższe niż dotychczas (110,40 zł) stypendium szkoleniowe. Ma wynosić 100 proc. podwyższonego zasiłku dla bezrobotnych. W czasie trwania szkolenia bezrobotny ma więc otrzymywać 788 zł. Jeśli będzie miał wykształcenie gimnazjalne i niższe, nie będzie posiadał kwalifikacji zawodowych lub będzie miał więcej niż 50 lat, otrzyma stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku, tj. 945,6 zł.

- Dzięki szkoleniom osoby starsze zdobędą nowe kwalifikacje i łatwiej będzie im znaleźć pracę - mówi Wiktor Wojciechowski z Fundacji Obywatelskiego Rozwoju FOR.

9 tys. na studia podyplomowe

Rząd chce też zmienić zasady dofinansowania studiów podyplomowych. Będą mogli o nie się starać bezrobotni, osoby, które są w okresie wypowiedzenia umowy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnione u pracodawcy zagrożonego upadłością i te, które ukończyły 45 lat.

Na ich wniosek starosta będzie mógł sfinansować nawet w całości koszty takich studiów z FP. Będzie jednak warunek: koszt studiów nie może przekraczać 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia (8,8 tys. zł). Obecnie FP może pokryć 75 proc. kosztów takich studiów, ale tylko bezrobotnym.