W roku ubiegłym inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 80 tys. kontroli w zakładach, w których pracowało blisko 4,5 mln osób. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydali blisko 370 tys. decyzji. 12,3 tys. z nich nakazywało natychmiastowe wstrzymanie prac w związku ze stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia pracowników.

Ze względu na występowanie trwałych zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników okręgowi inspektorzy pracy wydali 10 decyzji nakazujących zaprzestanie prowadzenia działalności przez zakład lub jego część.

Spośród najczęściej popełnianych wykroczeń odnotowano wzrost odsetka naruszeń przepisów dotyczących czasu pracy. Rzadziej natomiast stwierdzano wykroczenia związane z wypłatą wynagrodzenia za pracę.

W roku ubiegłym nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy podwyższyła górną granicę grzywny stosowanej przez inspektorów pracy w postępowaniu mandatowym z 1 tys. zł do 2 tys. zł i wprowadziła grzywnę w wysokości 5 tys. zł dla wielokrotnych sprawców wykroczeń. W roku ubiegłym średnia grzywna wynosiła 871 zł.

W 2007 r. do organów Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło 24 397 skarg i wniosków. Skargi zgłaszali najczęściej pracownicy i byli pracownicy. Od nich wpłynęło aż 65 proc. wszystkich skarg. Od związków zawodowych wpłynęło 4 proc. ogólnej liczby skarg, a aż 16 proc. zgłoszonych zostało anonimowo. Blisko 70 proc. skarg było zasadnych bądź częściowo zasadnych.

dom/ bno/ mow/