Centralna Komisja Egzaminacyjna w porozumieniu z resortem edukacji będzie sprawowała nadzór na okręgowymi komisjami. Otrzymają one większą elastyczność w kosztowaniu stanowisk pracy.
Tak zakłada projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych. Ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
Zmiany wynikają z ostatniej nowelizacji ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. poz. 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.). Zmieniła ona zakres zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Od 1 stycznia 2016 r. jej nowym zadaniem będzie sprawowanie kontroli nad okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi w porozumieniu z MEN i nadawanie im statutów.
– W związku ze zmianami organizacyjnymi konieczne jest ujednolicenie i rozszerzenie stanowisk w CKE i OKE – uzasadnia resort pracy.
Dlatego proponuje np. wprowadzenie w ich strukturach takich stanowisk, jak zastępcy kierowników zespołów czy pracowni. Ponadto projekt proponuje rezygnację ze wskazywania nazw wydziałów (ekonomiczno-administracyjny, organizacyjno-administracyjny) i pracowni (informatyczna), a także rezygnację ze stanowiska administrator aplikacji komputerowych.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji