Fundacja, która prowadzi działalność statutową i gospodarczą, zwróciła się do NFZ o wydanie interpretacji w sprawie zakresu obowiązku uiszczania przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przedmiotem wątpliwości było to, czy członkowie prezydium jej rady podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i czy od ich wypłat należy odprowadzać składkę zdrowotną.
Reklama
Rada jest organem kontrolnym fundacji. Prezydium rady sprawuje zaś nadzór nad jej bieżącą działalnością. Członkowie pierwszego organu działają społecznie, a drugiego otrzymują wynagrodzenie – jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście.
Zdaniem fundacji zakres kompetencji prezydium oraz całej rady jest analogiczny do tego, który posiada rada nadzorcza spółek handlowych. Dlatego od 2003 r. odprowadzała ona do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń wypłacanych członkom prezydium.
W związku ze stanowiskiem ZUS, iż członkowie organów sprawujących funkcje tożsame lub zbliżone do rad nadzorczych, ale o innych nazwach, nie są traktowani jak członkowie rad nadzorczych, fundacja zapytała NFZ, czy postępowała słusznie. Dyrektor mazowieckiego oddziału funduszu stwierdził, że stanowisko fundacji nie było prawidłowe. Wskazał, że na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. poz. 581 ze zm). – obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają członkowie wszystkich rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek dotyczy więc członków rad nadzorczych spółek kapitałowych, a także spółdzielni i innych podmiotów, w których taki organ funkcjonuje.
Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie podlegają natomiast członkowie innych organów o kompetencjach zbliżonych do rady nadzorczej, czyli np. członkowie komisji rewizyjnej, rady osiedla czy rady fundacji. Skoro bowiem ustawodawca ograniczył obowiązek odprowadzania składek jedynie do członków rady nadzorczej, to nie jest możliwe jego rozszerzanie w drodze interpretacji przepisów.
Gdyby ustawodawca zdecydował się objąć obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym także członków rady fundacji, to zapisałby to wprost w przepisach lub wskazałby, że podlegają mu członkowie rad nadzorczych oraz innych organów o zbliżonych kompetencjach – podkreślił mazowiecki oddział NFZ.