Pracownica w ciąży przebywająca na zwolnieniu złożyła wypowiedzenie umowy o pracę, która rozwiąże się 31 stycznia 2016 r. Na czas jej nieobecności pracodawca zatrudnił osobę na zastępstwo. Również i ona zaszła w ciążę i obecnie przebywa na zwolnieniu. Kiedy w takim przypadku dobiegnie końca umowa na zastępstwo?Zgodnie z art. 177 par. 1 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć lub rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające jej rozwiązanie bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Natomiast zgodnie z art. 177 par. 2 k.p. zakaz wypowiadania i rozwiązywania dotyczy wszystkich rodzajów umów o pracę z wyjątkiem umowy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca. Zatem jeżeli pracownica zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo jest w ciąży, to powyższy zakaz dotyczy również zawartej z nią umowy.
Ponadto zgodnie z art. 177 par. 3 k.p. umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Jednak zgodnie z art. 177 par. 31 k.p przepisu par. 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony, zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Tak więc umowa na zastępstwo nie ulega przedłużeniu do dnia porodu na podstawie art. 177 par. 3 k.p. Zatem w przypadku pracownicy w ciąży zatrudnionej na zastępstwo jej stosunek pracy nie podlega ochronie, jeśli okres, na jaki była zatrudniona, upłynie.
W takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku przedłużenia jej umowy o pracę do dnia porodu. Umowa taka rozwiązuje się bowiem z mocy prawa z chwilą powrotu zastępowanego pracownika do pracy lub przekształcenia się jego usprawiedliwionej nieobecności w nieusprawiedliwioną, lub też z dniem rozwiązania umowy zastępowanego pracownika.