Sejm zajmie się projektami PO: o ZOZ-ach, który zakłada przekształcanie szpitali w spółki, o ochronie praw pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia, o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia oraz o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej. Do drugiego czytania trafi się także ustawa wprowadzająca reformy.

Jak powiedział dziś przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Bolesław Piecha (PiS), jego klub zgłosi jutro "szereg poprawek" do ustaw zdrowotnych. "Zakładają one, że przekształcenia ZOZ-ów w spółki prawa handlowego będą nie obligatoryjne, ale fakultatywne. Domagamy się zabezpieczenia majątku powstałych spółek oraz zapisu, że ich działalność ma być na zasadzie non profit" - podkreślił Piecha.

Dodał, że PiS chce także wyjaśnienia kwestii pomocy publicznej dla powstających szpitali-spółek. Zgodnie z projektem ustawy wprowadzającej reformę, wsparcie szpitali przekształcających się w spółki prawa handlowego ma polegać m.in. na umorzeniu zobowiązań publicznoprawnych (łącznie 2,7 mld zł) oraz poręczeniach i gwarancjach Skarbu Państwa przy zaciąganiu kredytów.

Piecha przypomniał, że dysponuje opiniami, z których wynika, iż pomoc publiczna dla przekształcanych szpitali może wymagać notyfikacji Komisji Europejskiej. Dodał, że podobnie uważają sejmowi eksperci.

Z kolei marszałek Sejmu Bronisław Komorowski (PO) powiedział pod koniec września, że Urząd Komitetu Integracji Europejskiej stoi na stanowisku, iż pomoc publiczna dla szpitali przekształcanych w spółki prawa handlowego nie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Dodał, że rząd prześle do Sejmu poprawki dotyczące pomocy publicznej dla szpitali, które zostały przygotowane w porozumieniu z UKIE.

PiS złoży także poprawki do ustaw: o szczególnych uprawnieniach pracowników medycznych oraz prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Autopoprawki do projektów ustaw zdrowotnych zamierza złożyć również PO

Autopoprawki do projektów ustaw zdrowotnych zamierza złożyć również PO. Poinformowała o tym dziś wiceprzewodnicząca tego klubu Elżbieta Łukacijewska, która zasiada w komisji zdrowia.

Rzecznik SLD Tomasz Kalita powiedział dziś, że klub Lewicy zdecyduje o swym stanowisku w sprawie ustaw zdrowotnych dopiero jutro w południe podczas posiedzenia zarządu krajowego. "Cały czas trwają konsultacje" - wyjaśnił.

Najwięcej kontrowersji wzbudza projekt ustawy zakładający przekształcenie ZOZ-ów w spółki prawa handlowego

Najwięcej kontrowersji wzbudza projekt ustawy zakładający obligatoryjne przekształcenie ZOZ-ów w spółki prawa handlowego. Zgodnie z nim, samorządy otrzymają 100 proc. kapitału zakładowego, którym będą mogły dysponować.

W opinii koalicji i rządu, obligatoryjne przekształcenie szpitali w spółki, przyczyni się do znacznej poprawy w ich zarządzaniu, a tym samym skróci czas oczekiwania na świadczenia medyczne i polepszy ich jakość.

Z kolei zdaniem opozycji jest to pretekst do prywatyzacji szpitali, która ma na celu m.in. czerpanie korzyści ze sprzedaży ich majątków. "Spółka ma na celu generowanie zysków, a nie leczenie chorych i stawianie ponad wszystko dobra pacjentów" - twierdzą posłowie opozycji.

Prezydent: zwrócę się do Senatu o przeprowadzenie referendum ws. "prywatyzacji ochrony zdrowia"

Prezydent Lech Kaczyński zapowiedział w ubiegły wtorek, że w najbliższym czasie zwróci się do Senatu z wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie "prywatyzacji ochrony zdrowia". Zapowiedział też, że poprosi koalicję rządową o "wstrzymanie prac parlamentarnych nad planami prywatyzacji służby zdrowia" - do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy w referendum.

Dyskusje wywołuje zapis z projektu ustawy wprowadzającej reformę, mówiący, że w planie naprawczym, sporządzanym przez ZOZ w celu skorzystania z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych, może znaleźć się ograniczenie dostępności i jakości świadczeń medycznych. Warunkiem jest określenie sposobu i formy zapewnienia pacjentom tych świadczeń. Wymaga to także opinii wojewody, gminy i powiatu, na terenie których znajduje się ZOZ.

Sprzeciw związków zawodowych wzbudził m.in. artykuł z tego projektu, zgodnie z którym przekształcenie szpitali w spółki ma odbywać się bez pakietów socjalnych dla pracowników. W projekcie znalazły się zapisy gwarantujące pracownikom zatrudnienie w przekształconej placówce, jednak nie określają one warunków zatrudnienia.

Oburzenie partnerów społecznych wywołał tryb prac nad ustawami. Jako projekty poselskie nie podlegały one konsultacjom społecznym, a podczas prac w podkomisji wprowadzono do nich poprawki - w ocenie związkowców - całkowicie zmieniające charakter niektórych zapisów.

Reprezentanci największych związków zawodowych oraz samorządów wielokrotnie podkreślali, że ustawy wprowadzające tak znaczące zmiany nie były przedmiotem konsultacji w Komisji Trójstronnej, a ustalenia wypracowane podczas "białego szczytu" nie zostały wzięte pod uwagę. Podczas prac komisji zdrowia także nie uwzględniono uwag zgłaszanych przez partnerów społecznych.