Senatorowie chcą przyznać prawo do dochodzenia odszkodowania dzieciom urodzonym w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia, których matki w okresie ciąży były więzione z powodów politycznych.
Z danych IPN wynika, że już kilka takich osób bezskutecznie próbowało ubiegać się o takie wsparcie. Obecnie jednak nie jest to możliwe, bowiem ustawa z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1851), nie przewiduje takiej możliwości. Projekt zakłada więc, że dziecku matki pozbawionej wolności, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia wydanego w latach 1944–1956, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Przy czym zgodnie z projektem osoby zainteresowane taką rekompensatą będą musiały ubiegać się o nią na drodze sądowej.
Etap legislacyjny
Senacki projekt skierowany do dalszego procesowania