ZMIAN PRAWA

Wprowadzenie nowych zasad pełnienia zawodowej służby wojskowej (kadencyjność) powodują, że żołnierze muszą podejmować służbę w miejscowościach odległych od miejsca zamieszkania. Ponoszą dodatkowe koszty związane z przejazdami. Aby je zrekompensować, Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych. Siły zbrojne będą mogły kupować dla tych żołnierzy uprawnienia do ulgowych przejazdów PKP. Koszt wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów ze zniżką 50 proc. wyniesie w 2008 roku około 5,3 mln zł.

Rozporządzenie umożliwi też zwiększenie pomocy żołnierzom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Z badań przeprowadzonych przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych w 2007 roku wynika, że 54 proc. rodzin żołnierzy utrzymuje się wyłącznie z uposażenia, jakie otrzymuje żołnierz. Dzieci pochodzące z niezamożnych rodzin wojskowych będą więc mogły korzystać z bezpłatnego wypoczynku, gdy dochód na osobę w rodzinie w okresie 12 miesięcy nie przekracza 40 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza.