Jest niespójność między znowelizowanym kodeksem pracy a ustawą zasiłkową. Efekt? Są wątpliwości, jak policzyć zasiłek macierzyński. Z pomocą przychodzi jednak resort pracy i w niektórych sytuacjach nie wyklucza wyrównania.

Ustawa, która 26 kwietnia 2023 r. znowelizowała przepisy kodeksu pracy, a dodatkowo zmieniła także ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa), dostosowując jej przepisy do m.in. nowego, zwiększonego wymiaru zasiłku rodzicielskiego. Spójność w przepisach nie jest jednak 100-procentowa, a jest to widoczne w sytuacji, gdy pracownica od razu po porodzie zdecyduje, że chce po urlopie macierzyńskim skorzystać z urlopu rodzicielskiego, co będzie miało także wpływ na wysokość wypłacanego jej od początku zasiłku. Dotychczas w tym celu składała tzw. długi wniosek o urlop rodzicielski na podstawie art. 1791 kodeksu pracy. Analogicznie składała wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za urlop macierzyński i rodzicielski na podstawie art. 30a ustawy zasiłkowej. Oba wnioski należy złożyć w terminie do 21 dni po porodzie. Co ciekawe, nowelizacja zlikwidowała tylko pierwszy z tych wniosków. A to oznacza, że w razie złożenia wniosku z art. 30a ustawy zasiłkowej płatnik jest zobowiązany do wypłaty zasiłku macierzyńskiego w wysokości 81,5 proc., nawet gdy formalnie pracownica nie złożyła jeszcze wniosku o urlop rodzicielski, co teoretycznie by oznaczało, że powinna zachować prawo do 100 proc. zasiłku.

Z wyjątkiem dziewięciu tygodni

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy zasiłkowej ubezpieczona matka dziecka nie później niż 21 dni po porodzie może złożyć pisemny wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Nowelizacja dodała jednak zastrzeżenie, że wniosek ten nie może dotyczyć okresu, o którym mowa w art. 1821a par. 4, przysługującego ojcu dziecka. Chodzi tu o dodatkowe dziewięć tygodni nieprzenoszalnego urlopu, które w takim przypadku będzie przysługiwało tylko ojcu. Analogiczne uprawnienie zawarto w ust. 2. Zgodnie z nim ubezpieczony nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka albo po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, może złożyć pisemny wniosek o wypłacenie mu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Tutaj również zaznaczono, że nie dotyczy to dziewięciu tygodni nieprzenoszalnego urlopu. Z kolei z ust. 3 wynika, że w przypadku złożenia takiego wniosku ubezpieczona matka dziecka może dzielić się z ubezpieczonym ojcem dziecka korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części – także z wyjątkiem wspomnianych wyżej dziewięciu tygodni.

WAŻNE Złożenie jednego wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Do wejścia w życie nowelizacji zasady te korespondowały z art. 1791 k.p. Zgodnie z jego par. 1 pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, mogła złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Pracownica mogła dzielić się z pracownikiem ojcem wychowującym dziecko albo ubezpieczonym ojcem dziecka korzystaniem z urlopu rodzicielskiego albo pobieraniem zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu (par. 2). Zasadę tę stosowano odpowiednio do ojca dziecka – w przypadku gdy matka dziecka złożyła wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, o którym mowa w art. 30a ust. 1. Jednak art. 1791 k.p. został uchylony i matka dziecka nie może już złożyć tzw. długiego wniosku o urlop rodzicielski. Może złożyć jedynie zwykły wniosek o urlop rodzicielski na podstawie art. 1821d k.p. – tak samo jak ojciec dziecka. Autorzy projektu nowelizacji wyjaśniają, że likwidacja „długiego wniosku” była konieczna ze względu na wdrożenie dyrektywy 2019/1158. Dyrektywa ta zakłada bowiem, że prawo do urlopu rodzicielskiego ma być prawem indywidualnym każdego z rodziców.

Stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wypłaty zasiłku macierzyńskiego – wydane dla DGP

DGP: Jak ma postąpić płatnik, gdy pracownica początkowo złożyła wniosek określony w art. 30a ustawy zasiłkowej (o wypłatę zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w wysokości 81.5 proc.), ale ostatecznie nie złożyła jednak wniosku o urlop rodzicielski lub urlop ten przerwała przed upływem pełnych 32 tygodni? Kiedy i na jakich zasadach płatnik wypłaca jej wyrównanie do 100 proc podstawy wymiaru? Czy w takim razie, gdy będzie wnioskować o urlop jednak później (nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim albo po przerwie), otrzyma już zasiłek w wysokości 70 proc.?

MRIPS: Jak wynika z art. 30a ustawy zasiłkowej, ubezpieczona będąca pracownikiem może złożyć wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w pełnym wymiarze (z wyłączeniem 9 tygodni przysługujących drugiemu rodzicowi dziecka) w ciągu 21 dni po porodzie. Wówczas zasiłek macierzyński za cały okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego będzie wynosił 81,5 proc. podstawy wymiaru.

Należy podkreślić, że w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego jest pochodną udzielonego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

Dlatego też w przypadku, kiedy ubezpieczona będąca pracownicą nie złoży wniosku o urlop rodzicielski, nie będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w przypadku przerwy w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego zależy od tego, czy pracownica wykorzysta chociażby jeden dzień zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w pierwszym roku życia dziecka. Jeżeli pracownica wykorzysta np. cztery tygodnie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w pierwszym roku życia dziecka, wówczas zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego będzie wynosił 81,5% podstawy wymiaru.

Ubezpieczonej, która nie złoży wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pierwszym roku życia dziecka, a co za tym idzie nie wykorzysta ani jednego dnia zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego, zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego będzie przysługiwał w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. W takim przypadku na wniosek ubezpieczonej płatnik zasiłku zobowiązany jest do wypłaty wyrównania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego do 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Na podstawie art. 67 ustawy zasiłkowej roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie sześciu miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. W związku z powyższym wniosek o wyrównanie powinien zostać złożony w ciągu sześciu miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Natomiast wypłata wyrównania powinna nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w art. 64 ustawy zasiłkowej. Płatnicy składek, którzy zgłaszają o ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, powinni wypłacić wyrównanie w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

DGP: Z dniem 26 kwietnia 2023 r. uchyleniu ulega art. 1791 k.p. pozwalający pracownicy złożyć wniosek o urlop rodzicielski bezpośrednio po macierzyńskim, a jednocześnie pozostaje w mocy art. 30a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, który pozwala na złożenie jednego wniosku o zasiłek macierzyński i rodzicielski. Czy zatem oznacza to, że pracownica może złożyć wniosek z art. 30a ustawy zasiłkowej, ale:

jednocześnie złożyć wniosek o urlop rodzicielski niejako „na przyszłość”, a więc na okres rozpoczynający się po 20 tygodniach na podstawie art. 1821c k.p.

albo

nie musi składać jednocześnie wniosku o urlop rodzicielski, może go złożyć na zasadach ogólnych na 21 dni przez planowanym urlopem rodzicielskim (pod koniec macierzyńskiego) – a więc płatnik powinien wypłacać 81,5 proc. zasiłku, mimo że formalnie pracownica jeszcze nie zawnioskowała o urlop rodzicielski.

MRIPS: Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczona – matka dziecka, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (z wyłączeniem okresu dziewięciotygodniowej nieprzenoszalnej części tego urlopu, przysługującego ojcu dziecka). Wówczas zasiłek macierzyński za cały okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego będzie wynosił 81,5 proc. podstawy wymiaru.

W przypadku ubezpieczonych będących pracownikami prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego jest pochodną udzielonego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Zatem w przypadku udzielenia urlopu rodzicielskiego przez pracodawcę, pracownicy przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego za ten okres.

Jak postąpić, ile wypłacić

Jak już była mowa wyżej, matka dziecka może zatem wystąpić o zasiłek macierzyński tak, jakby złożyła „długi wniosek” urlopowy, przy czym takiego wniosku już złożyć nie może. Co ma zatem zrobić płatnik? Pytanie jest o tyle zasadne, że wysokość zasiłku macierzyńskiego może być różna. W razie jednoczesnego wniosku o wypłatę zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego płatnik wypłaca kwotę w wysokości 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku (art. 30a ustawy zasiłkowej), a gdy matka złoży wniosek o wypłatę zasiłku za urlop rodzicielski dopiero później – za urlop macierzyński otrzyma 100 proc. podstawy wymiary zasiłku, a za urlop rodzicielski – 70 proc. podstawy wymiaru. ZUS w swoim webinarze „Zmiany w zasiłkach macierzyńskich” z 24 kwietnia 2023 r. (materiał dostępny na kanale „Elektroniczny ZUS” na YouTubie) uznaje, że pracownica składając wniosek z art. 30a ustawy zasiłkowej, składa niejako deklarację, że będzie korzystała także z urlopu rodzicielskiego. Biorąc pod uwagę obecne brzmienie przepisów, nie można w zasadzie uznać inaczej – jest to pewna deklaracja, przy czym niezłożenie później wniosku o urlop rodzicielski nie jest zagrożone żadną sankcją. Zatem płatnik, który otrzyma wniosek z art. 30a ustawy zasiłkowej, powinien rozpocząć wypłatę zasiłku w wysokości 81,5 proc. ©℗

Co w sytuacji, gdy matka dziecka urlopu rodzicielskiego jednak nie wykorzystała? Zgodnie z nowo dodanym art. 31 ust. 3g w przypadku niewykorzystania ani jednego dnia zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w pierwszym roku życia dziecka zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Trzeba przy tym pamiętać o ust. 4, z którego wynika, że w przypadku niewykorzystania w pierwszym roku życia dziecka ani jednego dnia zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w wysokości 81,5 proc., przysługuje jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego do wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Jednorazowe wyrównanie następuje na wniosek ubezpieczonego. Innymi słowy: jeśli pracownica złoży wniosek o zasiłek macierzyński na podstawie art. 30a ustawy zasiłkowej, ale później jednak nie złoży – mimo wcześniejszej deklaracji – wniosku o urlop rodzicielski i nie wykorzysta ani jednego dnia tego urlopu do pierwszych urodzin dziecka, to na swój wniosek otrzyma wyrównanie zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego do 100 proc. podstawy wymiaru. A gdy zdecyduje się na przejście na ten urlop już później, otrzyma zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru. [przykład 1]

przykład 1

Dopiero po pierwszych urodzinach dziecka

Pracownica w terminie 21 dni po porodzie złożyła wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego (art. 30a ustawy zasiłkowej). Płatnik rozpoczął więc wypłatę zasiłku w wysokości 81,5 proc.

Pracownica nie zdecydowała się jednak na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Zwróciła się do płatnika o wyrównanie zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego do wysokości 100 proc. podstawy wymiaru.

Po ukończeniu przez dziecko roku, pracownica postanowiła jednak skorzystać z 10 tygodni urlopu rodzicielskiego. Za ten okres płatnik wypłaci zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru.

przykład 2

Tylko częściowo wykorzystano

Pracownica w terminie 21 dni po porodzie złożyła wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego (art. 30a ustawy zasiłkowej). Płatnik rozpoczął więc wypłatę zasiłku w wysokości 81,5 proc.

Pracownica zdecydowała się jedynie na 12 tygodni urlopu rodzicielskiego, za który – zgodnie z wnioskiem – płatnik kontynuuje wypłatę zasiłku w wysokości 81,5 proc. podstawy wymiaru. Po zakończeniu 12 tygodni tego urlopu pracownica nie ma prawa do wyrównania zasiłku do 100 proc. podstawy wymiaru – wykorzystała bowiem przynajmniej jeden dzień urlopu rodzicielskiego w pierwszym roku życia dziecka. ©℗

Może się jednak zdarzyć, że mimo iż pracownica „zadeklarowała” – poprzez złożenie wniosku na podstawie art. 30a ustawy zasiłkowej – że wykorzysta cały przysługujący jej urlop rodzicielski, urlop ten przerwie wcześniej. Ministerstwo Rodziny i Polityki Socjalnej wyjaśniło w przesłanym DGP stanowisku, że jeżeli pracownica wykorzysta np. cztery tygodnie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w pierwszym roku życia dziecka, wówczas zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego będzie wynosił 81,5 proc. podstawy wymiaru. W tym przypadku nie będzie jej zatem przysługiwało wyrównanie. [przykład 2]©℗