Pracownik odszedł z pracy z końcem ubiegłego roku. W połowie 2023 roku zostanie mu jeszcze wypłacona premia roczna za 2022 rok. Czy od tej premii powinny zostać obliczone i pobrane wpłaty do PPK?

Tak, pod warunkiem, że pracownik - przed odejściem z pracy - został „zapisany” do PPK, pracodawca do czasu wypłaty premii nie zmieni instytucji finansowej, a pracownik, przed wypłatą premii, nie złoży deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Dla obowiązku naliczania, pobierania i dokonywania wpłat do PPK istotne jest bowiem posiadanie przez daną osobę statusu uczestnika PPK oraz to, czy dana należność spełnia definicję wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o PPK.

Deklaracja przestała być skuteczna

Pracodawca powinien obliczyć i pobrać wpłaty do PPK od premii wypłaconej byłemu pracownikowi nawet wówczas, gdy przed odejściem z pracy złożył on deklarację o rezygnacji. Od 1 marca 2023 r. - w związku z tzw. ponownym autozapisem do PPK – wszystkie, złożone do końca lutego 2023 roku, deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przestały być bowiem skuteczne. Także te złożone przez osoby, których zatrudnienie w danym podmiocie już ustało. Obowiązywanie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK nie jest bowiem zależne od pozostawania uczestnika PPK w zatrudnieniu, a jest związane z uczestnictwem w PPK.

Ważne: Pracodawca powinien naliczyć wpłaty do PPK, finansowane przez uczestnika PPK, od wynagrodzenia wypłaconego mu po ustaniu zatrudnienia zgodnie z ostatnią deklaracją dotyczącą wpłat do PPK tego uczestnika. W zakresie wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, należy naliczyć wpłaty w wysokości obowiązującej w terminie ich naliczenia zgodnie z umową o zarządzanie PPK. [koniec Ważne]

Oznacza to, że od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia pracodawca powinien naliczyć wpłaty do PPK, o ile przed wypłatą tego wynagrodzenia uczestnik nie złożył skutecznej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Zmiana instytucji finansowej

Od tej zasady istnieje wyjątek - w sytuacji, gdy po ustaniu zatrudnienia uczestnika PPK doszło do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK zawartej z instytucją finansową, która jest stroną umowy o prowadzenie PPK zawartej w imieniu i na rzecz tego uczestnika PPK - podmiot zatrudniający nie nalicza, nie pobiera i nie dokonuje wpłat do PPK od wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu umowy o zarządzanie PPK. W takim przypadku nie będzie bowiem podstawy prawnej do takiego działania pracodawcy. Wynika to z faktu, że wpłaty do PPK mogą być dokonywane przez pracodawcę tylko do instytucji finansowej, z którą ten podmiot zatrudniający ma zawartą umowę o zarządzanie PPK.

Ważne: W sytuacji, gdy po ustaniu zatrudnienia uczestnika PPK doszło do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK zawartej z instytucją finansową, która jest stroną umowy o prowadzenie PPK zawartej w imieniu i na rzecz tego uczestnika, podmiot zatrudniający nie nalicza, nie pobiera i nie dokonuje wpłat do PPK od wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu umowy o zarządzanie PPK.

Byłego pracownika nie można „zapisać” do PPK

Inaczej będzie w przypadku byłego pracownika, którego pracodawca nie „zapisał” do PPK, gdyż przed zawarciem dla niego umowy o prowadzenie PPK pracownik złożył deklarację o rezygnacji. W jego przypadku, od premii wypłaconej po ustaniu zatrudnienia (np. w czerwcu 2023 roku) wpłaty do PPK nie mogą zostać naliczone. Pracownik ten nie jest bowiem uczestnikiem tego programu. Wprawdzie i jego deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przestała być skuteczna z końcem lutego 2023 roku, ale - po ustaniu zatrudnienia - pracodawca nie może „zgłosić” tego pracownika do PPK.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia, dot. m.in. tzw. ponownego autozapisu do PPK, można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46).

Małgorzata Jankowska, Ekspert PFR Portal PPK