W moim zakładzie pracy zatrudniono nową kadrową, która na cokwartalnej rozmowie z pracownikami na temat oceny pracy i wysokości przyznanych premii uzasadniała wysokość premii poszczególnych pracowników, odwołując się do wysokości mojego wynagrodzenia jako długoletniego pracownika i wysokości mojej premii jako jednego z najlepszych pracowników. Czy miała do tego prawo?

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że informacja na temat wynagrodzenia pracownika (premia uznaniowa jest składnikiem wynagrodzenia) korzysta z ochrony przewidzianej w przepisach zarówno prawa pracy, jak i prawa cywilnego oraz przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

Z mocy art. 111 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.

Zgodnie natomiast z art. 23 kodeksu cywilnego dobra osobiste człowieka, w szczególności np. wolność, cześć, nazwisko lub pseudonim, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Do tego rodzaju dóbr należy również prywatność. A do strefy prywatności zaliczają się informacje o wysokości wynagrodzenia pracownika.

Informacja o wynagrodzeniu jest zatem dobrem osobistym, a co za tym idzie – ujawnienie tej informacji bez podstawy prawnej oznacza naruszenie dóbr osobistych pracownika (uchwała Sądu Najwyższego z 16 lipca 1993 r., sygn. akt I PZP 28/93).

Zgodnie zaś z art. 4 pkt 1 RODO „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W świetle tej definicji informacja o kwocie należnego danemu pracownikowi wynagrodzenia w połączeniu z imieniem i nazwiskiem pracownika jest daną osobową w rozumieniu RODO i jako taka podlega ochronie, a jej udostępnienie będzie stanowiło jej przetwarzanie, za które odpowiedzialność ponosi administrator danych. Pracodawca jako administrator danych osobowych jest zobligowany do ochrony informacji na temat wynagrodzenia pracownika.

Trzeba zatem podkreślić, że główną zasadą wynikająca z powołanych przepisów jest nieujawnianie przez pracodawcę informacji o wynagrodzeniu bez zgody pracownika innym pracownikom. Takie ujawnienie niepoprzedzone zgodą zainteresowanego stanowi naruszenie dobra osobistego pracownika oraz naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych określonych w RODO. Zgodne z RODO będzie natomiast ujawnienie danych o wynagrodzeniu wymagane np. przepisami prawa. W opisywanej sytuacji taka wyjątkowa sytuacja nie miała jednak miejsca. ©℗