Rada Ministrów zajęła stanowiska wobec: senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 3104).

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 3104), przedłożone przez ministra sprawiedliwości.

Rząd pozytywnie opiniuje propozycje zmian zaproponowane przez senatorów i opowiada się za skierowaniem projektu nowelizacji ustaw kodeksowych do dalszych prac legislacyjnych. Podkreśla jednocześnie potrzebę uwzględnienia w senackim projekcie uwag zawartych w stanowisku.

Senatorowie przede wszystkim zaproponowali przepisy zakładające powierzanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem obojgu – rozwodzącym się lub z innych przyczyn żyjącym osobno – rodzicom, nawet jeśli nie udało im się porozumieć w tej sprawie, z zastrzeżeniem możliwości ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z nich, jeśli wymaga tego dobro dziecka. Senatorowie założyli też ujednolicenie składu sądu orzekającego w sprawach opiekuńczych i rodzinnych (poza sprawami o przysposobienie dziecka).

Rada Ministrów zwraca uwagę, że propozycje senatorów zbliżone są do rozwiązań zaproponowanych przez rząd w założeniach do projektu nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Uważa też, że uzasadnione jest pełne zbliżenie obu projektów (senackiego i rządowego). Jednocześnie podkreśla, że do senackiego projektu nowelizacji włączono propozycję rządu o jednolitym składzie sądu we wszystkich sprawach rodzinnych (z wyjątkiem spraw o przysposobienie), co zwiększy efektywność postępowań opiekuńczych.