Projekt zakłada, że zmianie nie ulegną daty, w jakich rząd przedstawia stronie społecznej prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad kolejnym budżetem państwa i założenia ustawy budżetowej. Strona rządowa tak jak dotychczas będzie ją przekazywać do 10 maja każdego roku. Następnie przedstawiciele pracowników i pracodawców, którzy wchodzą w skład Rady Dialogu Społecznego, będą mieli 10 dni kalendarzowych na zaprezentowanie wspólnej propozycji w sprawie wzrostu w następnym roku wynagrodzeń w gospodarce narodowej, minimalnego wynagrodzenia oraz emerytur i rent z FUS. Przy czym nowa ustawa pozwoli na przyspieszenie konsultacji społecznych – będzie to możliwe, jeśli rząd zdecyduje się na podanie danych makroekonomicznych przed 10 maja.
Zgodnie z propozycjami, jeżeli związki i pracodawcy nie uzgodnią wspólnego stanowiska w określonym terminie, każda ze stron będzie mogła w ciągu 5 dni roboczych przedstawić swoją propozycję. Co więcej, swoje stanowisko w tym samym terminie będzie mogła osobno przedstawić także każda z organizacji, która ma reprezentację w RDS, o ile strona, do której należy, nie uzgodni wspólnego dokumentu.
– Obecnie obowiązująca ustawa o komisji trójstronnej daje możliwość stronom ustosunkowania się do propozycji rządu w konkretnych terminach bez względu na to, czy przypadają one w dni robocze. Po wejściu w życie nowych przepisów stanowiska organizacji będą wypracowywane tylko w dni robocze. Ta z pozoru niewielka zmiana ma duże znaczenie dla partnerów społecznych, bo zyskają więcej czasu na wewnętrzne konsultacje. Dotychczas często otrzymywaliśmy informację w weekend i w tym czasie trudno było przeprowadzić wewnętrzne konsultacje z wieloma środowiskami i branżami działającymi w związku – tłumaczy Anna Grabowska, ekspert Forum Związków Zawodowych.
Członkowie rady będą mieli też więcej czasu na zapoznanie się z projektem ustawy budżetowej. Obecnie musi on dotrzeć do komisji trójstronnej nie później niż 20 dni przed przedstawieniem projektu budżetu Sejmowi. Po wejściu w życie nowej ustawy rada będzie mogła zapoznać się z tym dokumentem z 30-dniowym wyprzedzeniem. Przy czym wspólne stanowisko w sprawie projektu budżetu członkowie rady będą mogli zająć nie później niż w 10. dniu roboczym od skierowania go do rady. Teraz strona pracodawców i pracowników ma na to jedynie 6 dni roboczych.
– Przystępując do negocjacji, staraliśmy się osiągnąć jak najdłuższe okresy na rozmowy i negocjacje. Niestety, z różnych względów, także konstytucyjnych i legislacyjnych, spełnienie naszych postulatów nie zawsze było możliwe. Myślę jednak, że będziemy w stanie merytorycznie ocenić propozycje rządu w uzgodnionych terminach – ocenia Paweł Śmigielski, ekspert OPZZ.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne