Wpłaty do PPK, finansowane przez podmiot zatrudniający, są przychodem uczestnika PPK. Koszty uzyskania przychodów zależą od źródła tych przychodów. Te w wysokości 50% stosuje się np. do przychodów z praw autorskich, ale wpłaty do PPK nie są objęte ochroną prawą autorskiego.

Anna Puszkarska, Ekspert PFR Portal PPK

PPK a koszty uzyskania przychodu

Zleceniodawcę i zleceniobiorcę (uczestnika PPK) łączy w grudniu umowa zlecenia. Do wynagrodzenia za wykonanie tej umowy mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów (przedmiotem umowy jest wykonanie utworu w rozumieniu prawa autorskiego). Czy z tytułu wpłaty do PPK od tego wynagrodzenia, finansowanej przez zleceniodawcę i przekazanej do instytucji finansowej w styczniu, po stronie zleceniobiorcy powstanie przychód, do którego powinny być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodów?

Nie. Do przychodów z tytułu wpłat do PPK, finansowanych przez podmiot zatrudniający (w rozpatrywanym przypadku zleceniodawcę), nie mają zastosowania 50% koszty uzyskania przychodów.

Stosowanie kosztów uzyskania przychodów jest skutkiem zakwalifikowania danego przychodu do właściwego źródła, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ustawa o PIT).

Wpłaty podstawowe i dodatkowe do PPK, finansowane ze środków podmiotu zatrudniającego (zleceniodawcy) i przekazane na rachunek uczestnika PPK (zleceniobiorcy), stanowią dla zleceniobiorcy przychód z umowy zlecenia, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia. Co do zasady, w odniesieniu do przychodów z umowy zlecenia przysługują koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT. Koszty te stanowią 20% uzyskanego przychodu, z tym że oblicza się je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Natomiast wpłaty podstawowe i dodatkowe do PPK, finansowane przez pracodawcę i przekazane na rachunek PPK pracownika, stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Do przychodów ze stosunku pracy stosuje się koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT.

Ważne: Przychód uczestnika PPK z tytułu wpłat do PPK, finansowanych przez podmiot zatrudniający, powstaje z chwilą dokonania tych wpłat, czyli przekazania ich do instytucji finansowej. [koniec ważne]

Prawa autorskie

Jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie utworu w rozumieniu prawa autorskiego, to - niezależnie od rodzaju umowy łączącej strony (np. umowa zlecenia) - przychód z tego tytułu kwalifikowany jest do przychodów z praw autorskich, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT. Do przychodów uzyskiwanych przez twórców z tytułu korzystania z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych (lub rozporządzania tymi prawami) mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o PIT, a których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Ponadto koszty te stosuje się z uwzględnieniem postanowień art. 22 ust. 9a i 9b ustawy o PIT.

Przychód z tytułu wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający nie jest jednak objęty ochroną prawa autorskiego - jest wynikiem realizacji przez ten podmiot obowiązku wynikającego z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Pomimo zatem, że w związku z łączącą strony w grudniu umową zlecenia, do wynagrodzenia zleceniobiorcy za wykonanie tej umowy mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu, to do przychodów z tytułu wpłaty do PPK finansowanej przez zleceniodawcę, obliczonej od tego wynagrodzenia, nie stosuje się 50% kosztów uzyskania przychodów. Przychód z tytułu wpłaty do PPK, finansowanej przez zleceniodawcę w związku z umową zlecenia za grudzień, gdy wypłata wynagrodzenia z tej umowy nastąpiła w grudniu, a wpłata do PPK zostanie dokonana w styczniu, będzie stanowić przychód uczestnika PPK z tej umowy w styczniu. Do tych przychodów będą mieć zastosowanie 20% koszty uzyskania przychodów.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj >>>

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.),

ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.).