Tak wynika z interpretacji indywidualnej PFRON (DW.400.4.2022.RUK), o którą wystąpiła firma zamawiająca różnego rodzaju usługi, m.in. ochrony, sprzątania i dostarczania odzieży roboczej. Pracodawca nie korzysta z nich samodzielnie, bo usługi są nabywane również na rzecz jego poszczególnych oddziałów. Są one samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi, które prowadzą działalność gospodarczą, a każdy z nich zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i jest zobowiązany do wpłat na PFRON. Na fakturach zakupowych dotyczących konkretnych usług jako ich nabywca jest wpisywany pracodawca wraz z tym oddziałem, który jest ich faktycznym odbiorcą. Firma zapytała więc PFRON, czy oddział będący samodzielnym pracodawcą widniejącym na fakturze i korzystający z dostarczanych usług może obniżyć należności na fundusz. Chciała też się dowiedzieć, jakie dane tej jednostki powinny się znajdować na dokumencie.
PFRON wyjaśnia, że zgodnie z art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) stronami kooperacji uprawniającej do uzyskania ulgi we wpłacie są sprzedający, który jej udziela, i nabywca usługi lub produkcji, który po otrzymaniu informacji o kwocie obniżenia może ją wykorzystać do zmniejszenia należności na fundusz. Dodaje, że użyte w tym przepisie terminy „sprzedający” i „nabywca” nie są tożsame z tymi samymi pojęciami w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług, bo art. 22 ust. 10a ustawy o rehabilitacji przewiduje, że nabywcą obniżenia we wpłacie może być wydzielona jednostka organizacyjna wchodząca w skład innego podmiotu, jeśli jej dane będą ujawnione na fakturze.