Oddział, który jest wydzieloną jednostką organizacyjną innego podmiotu, ma prawo do obniżenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jeśli jego dane – nazwa i adres – zostaną podane na fakturze dokumentującej zakup produkcji lub usługi.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej PFRON (DW.400.4.2022.RUK), o którą wystąpiła firma zamawiająca różnego rodzaju usługi, m.in. ochrony, sprzątania i dostarczania odzieży roboczej. Pracodawca nie korzysta z nich samodzielnie, bo usługi są nabywane również na rzecz jego poszczególnych oddziałów. Są one samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi, które prowadzą działalność gospodarczą, a każdy z nich zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i jest zobowiązany do wpłat na PFRON. Na fakturach zakupowych dotyczących konkretnych usług jako ich nabywca jest wpisywany pracodawca wraz z tym oddziałem, który jest ich faktycznym odbiorcą. Firma zapytała więc PFRON, czy oddział będący samodzielnym pracodawcą widniejącym na fakturze i korzystający z dostarczanych usług może obniżyć należności na fundusz. Chciała też się dowiedzieć, jakie dane tej jednostki powinny się znajdować na dokumencie.
PFRON wyjaśnia, że zgodnie z art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) stronami kooperacji uprawniającej do uzyskania ulgi we wpłacie są sprzedający, który jej udziela, i nabywca usługi lub produkcji, który po otrzymaniu informacji o kwocie obniżenia może ją wykorzystać do zmniejszenia należności na fundusz. Dodaje, że użyte w tym przepisie terminy „sprzedający” i „nabywca” nie są tożsame z tymi samymi pojęciami w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług, bo art. 22 ust. 10a ustawy o rehabilitacji przewiduje, że nabywcą obniżenia we wpłacie może być wydzielona jednostka organizacyjna wchodząca w skład innego podmiotu, jeśli jej dane będą ujawnione na fakturze.
Jeśli oddział chce skorzystać z obniżenia wpłaty na fundusz, musi być pracodawcą wyodrębnionym prawnie, finansowo, organizacyjnie i majątkowo
PFRON podkreśla, że jeśli oddział zamierza skorzystać z uprawnienia do ulgi, powinien być pracodawcą, który na podstawie art. 21 ustawy jest zobowiązany do wpłat na fundusz. Obok wyodrębnienia prawnego, organizacyjnego, finansowego i majątkowego musi mieć zdolność zatrudniania pracowników oraz własne kierownictwo. Nie ma przeszkód prawnych do tego, aby oddział pracodawcy skorzystał z ulgi, pod warunkiem że będzie spełniał wymogi określone w art. 21 i 22 ustawy o rehabilitacji, a zwłaszcza ust. 10a tego przepisu. Fundusz zwraca uwagę, że co do zasady informacja o kwocie obniżenia jest wystawiana na nabywcę usługi (podatnika VAT), a nie jej odbiorcę (oddział). Dlatego należy przekazać sprzedającemu, na kogo wystawić wspomnianą informację o uldze.
W odpowiedzi na pytanie o zakres danych oddziału podawanych na fakturze PFRON wskazuje, że takim minimum będzie jego nazwa, a ponieważ może ona być niewystarczająca do jego identyfikacji – również adres. Natomiast na fakturze nie może być numeru NIP wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, bo jest on nadawany jedynie w związku z tym, że jest ona pracodawcą, czyli płatnikiem podatku od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne (nie jest ona odrębnym płatnikiem VAT).