Projekt w zakresie wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników przewiduje zmiany Kodeksu pracy polegające w szczególności na określeniu przesłanek pozwalających pracodawcy skorzystać z możliwości przeprowadzenia kontroli trzeźwości.

Na czym polegają zmiany?

Omawiana nowelizacja Kodeksu pracy zmierza do stworzenia dla pracodawców podstaw do wprowadzenia i przeprowadzania, gdy jest to niezbędne dla ochrony osób i mienia, prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie jak alkohol. Co istotne, przepisy, które wprowadzą możliwość kontroli trzeźwości pracowników, będą stosowane odpowiednio do pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy, a także osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą, których praca jest organizowana przez tych pracodawców.

Zgodnie z projektem nowelizacji Kodeksu pracy kontrolę trzeźwości weryfikującą zawartość alkoholu i innych środków działających jak alkohol będzie można przeprowadzić także w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i B2B.

Jak wskazano w założeniach do projektu, proponowana regulacja ma na celu również rozwiązanie problemu wynikającego z braku podstaw prawnych do przeprowadzania przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego badań pracowników na obecność tzw. narkotyków w ich organizmach. Obecnie nie ma bowiem przepisów, które określałyby procedurę takiego badania, na żądanie pracodawcy lub samego pracownika.

W konsekwencji brakuje także wyraźnej podstawy prawnej niedopuszczenia przez pracodawcę do wykonywania pracy przez pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się w stanie po użyciu takich środków lub jeśli zażywał je w czasie pracy.

Jak wskazano w założeniach do projektu, proponowana regulacja ma na celu również rozwiązanie problemu wynikającego z braku podstaw prawnych do przeprowadzania przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego badań pracowników na obecność tzw. narkotyków w ich organizmach. Obecnie nie ma bowiem przepisów, które określałyby procedurę takiego badania, na żądanie pracodawcy lub samego pracownika.

W konsekwencji brakuje także wyraźnej podstawy prawnej niedopuszczenia przez pracodawcę do wykonywania pracy przez pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się w stanie po użyciu takich środków lub jeśli zażywał je w czasie pracy.

Projekt w zakresie wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników przewiduje zmiany Kodeksu pracy polegające w szczególności na:
- określeniu przesłanek pozwalających pracodawcy skorzystać z możliwości przeprowadzenia kontroli trzeźwości,

Zgodnie z projektowanymi przepisami kontrola trzeźwości pracownika będzie możliwa, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia:
– ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób,
– ochrony mienia.

Zasada ta będzie identyczna w przypadku badania zawartości w organizmach pracowników zarówno alkoholu, jak i środków działających podobnie jak alkohol (np. narkotyków, dopalaczy)

Czytaj więcej w poradniku „Jak przygotować się do zmian kadrowo-płacowych w 2023 r.”