Pracodawcy będą zobowiązani zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz pokryć m.in. koszty energii. Dodatki dla pracowników nie będą obciążone podatkiem – pisze Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie InFakt.

Nowe obowiązki pracodawcy

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw pracodawca będzie zobowiązany do:

  • zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
  • zapewnienia instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
  • pokrycia innych kosztów niż koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub wydanym regulaminie (bądź w przypadku braku zawartego porozumienia lub wydania regulaminu – w wydanym poleceniu lub porozumieniu zawartym z pracownikiem);
  • zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkoleń i pomocy technicznej niezbędnych do wykonywania tej pracy.

Pracodawcy nie tylko będą zobowiązani do zapewnienia odpowiednich warunków czy też narzędzi pracy pracownikom wykonującym pracę zdalną, ale również do pokrycia kosztów związanych z jej wykonywaniem.

Dodatki na pracy zdalnej bez podatku

Przygotowywane zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie pracy zdalnej, mają zagwarantować pracownikom pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika. Wypłacane dodatki, czy to w formie ekwiwalentu pieniężnego, czy ryczałtu, nie będą stanowić przychodu, a w konsekwencji nie będą podlegać opodatkowaniu.

Nie oznacza to, że takie dodatki będą mogły być ustalane dobrowolnie. Należy wskazać, że są to bowiem koszty bezpośrednio związane z „eksploatacją” sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy zdalnej.

Wysokość ryczałtu będzie odpowiadać przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną. W projektowanych przepisach zostały określone przesłanki ustalania wysokości takiego ekwiwalentu lub ryczałtu: “przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu albo ryczałtu bierze się pod uwagę w szczególności normy zużycia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ich udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość materiału wykorzystanego na potrzeby pracodawcy i ceny rynkowe tego materiału, a także normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych”. Powyższy zapis nie powinien budzić wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ustalania dodatków do pracy zdalnej.

Dobra wiadomość dla pracowników

Z pewnością proponowane zmiany w Kodeksie Pracy to dobrą wiadomość dla pracowników, którzy wykonują pracę zdalną. Stanowisko organów podatkowych podczas pandemii było jednoznaczne, brak opodatkowania zwrotu kosztów pracy pracownika w domu.

Jednak przepisy specustawy niedługo przestaną obowiązywać, dlatego też uregulowanie ich jest niezbędne. Koszty energii elektrycznej czy dostępu do Internetu to koszty bezpośrednio związane z „eksploatacją” sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy zdalnej. Wyraźne uregulowanie kwestii skutków podatkowych w projektowanych przepisach ma zapobiec wątpliwościom interpretacyjnym.

Autor: Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy InFakt