158,4 mln zł otrzymają w 2023 r. samorządy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy (PUP).

Taką kwotę przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 r. (ustawa około budżetowa), którą na ostatnim posiedzeniu przyjął Sejm. Zgodnie z zawartymi w niej przepisami pieniądze pochodzące z Funduszu Pracy (FP) powiaty będą mogły przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz odprowadzanych od nich składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, którzy realizują zadania określone w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.).
Na ten cel będzie przeznaczona kwota odpowiadająca 14 proc. kwoty środków ustalonych dla województw na podstawie umów zawieranych przez zarządy województw z ministrem funduszy i polityki regionalnej na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W przyszłym roku będzie to 158,4 mln zł.
W ustawie okołobudżetowej znalazła się też inna zmiana dotycząca ustawy o promocji zatrudnienia. Chodzi tutaj o zwiększenie puli pieniędzy z Funduszu Pracy, które trafiają na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Teraz przepisy wskazują, że jest to kwota stanowiąca 2 proc. przychodów FP z tytułu obowiązkowej składki, a w 2023 r. będzie to 4 proc.
Przyjęta przez posłów ustawa okołobudżetowa zakłada także zamrożenie w przyszłym roku wysokości odpisu podstawowego, który jest odprowadzany na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Przepisy ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 923) mówią, że co do zasady odpis na fundusz na dany rok jest naliczany za każdą zatrudnioną osobę od podstawy, którą jest 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z roku poprzedniego lub jego drugiego półrocza, jeśli było wyższe. W efekcie w 2023 r. na ZFŚS powinna zostać przekazana kwota stanowiąca 37,5 proc. średniej pensji z 2022 r. lub jego drugiego półrocza.
Tak się jednak nie stanie, bo ustawa okołobudżetowa zawiera przepisy dodające do ustawy o ZFŚS art. 5l wskazujący, że przeciętnym wynagrodzeniem, od którego będzie naliczany odpis na fundusz w przyszłym roku, będzie średnia płaca z drugiego półrocza 2019 r. (4434,58 zł). Analogiczne rozwiązanie obowiązuje również w tym roku. To zaś oznacza, że w 2023 r., tak jak w tym roku, odpis będzie wynosił 1662,97 zł. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu