O przyznaniu pomocy dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej nie decyduje kolejność alimentacji wynikająca z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Tak wynika z wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Resort wskazuje w nim, że specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz małżonkom pozostającym bez pracy ze względu na opiekowanie się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Żaden przepis ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114) nie uzależnia zaś prawa do przyznania pomocy od kolejności alimentacji, określonej w ustawie z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.).
Do osób, które są obciążone alimentacją względem niepełnosprawnego członka rodziny, należą: krewni w linii prostej, rodzeństwo i małżonek. Przy czym zasiłek przysługuje temu, kto faktycznie zajmuje się niepełnosprawnym, pierwszy złoży wniosek i spełni inne ustawowe warunki. Jeżeli więc o świadczenie starają się córka i wnuczka niepełnosprawnego, to nie ma znaczenia, że ta pierwsza jest spokrewniona z ojcem w pierwszym stopniu. Z tego powodu nie przysługuje jej pierwszeństwo przy uzyskaniu wsparcia.
Inaczej jest przy świadczeniu pielęgnacyjnym. W art. 17 ust. 1a wspomnianej ustawy określona została bowiem kolejność wynikająca z obowiązku alimentacji. Zgodnie z nim osoba niebędąca spokrewniona z niepełnosprawnym dzieckiem w I stopniu otrzyma świadczenie tylko wtedy, gdy jego rodzice nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub są małoletni.