Tylko profesjonalny pełnomocnik, adwokat lub radca prawny może sporządzić skargę o wznowienie postępowania przed NSA. Niespełnienie tego wymogu zamyka sprawę. Tak wynika z postanowienia sądu.

Sprawa dotyczyła studentki warszawskiej uczelni, która domagała się zwolnienia z opłat za studia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął na jej niekorzyść. Kobieta zakwestionowała to orzeczenie i sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który postanowieniem z 29 kwietnia 2022 r. oddalił jej zażalenie na decyzję w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłaty za studia.
Skarżąca wniosła więc do NSA skargę o wznowienie postępowania sądowego. Wskazując na jej podstawę, powołała się na art. 271 oraz art. 273 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.) w związku z „naruszeniem zasady sprawiedliwości proceduralnej i naruszeniem prawa do obrony, poprzez niedoręczenie powiadomienia o posiedzeniu”.
NSA jednak odrzucił skargę studentki. Wskazał, że wznowienie postępowania nie jest zwykłym postępowaniem sądowym. Ma charakter nadzwyczajny, ponieważ może doprowadzić do wzruszenia prawomocnego wyroku lub postanowienia sądu administracyjnego. Ze względu na wyjątkowy charakter tego postępowania muszą zostać zachowane określone w przepisach wymogi. Sąd zwrócił uwagę, że skargę o wznowienie postępowania przed NSA może sporządzić wyłącznie adwokat lub radca prawny, z pewnymi wyjątkami, które nie znajdują jednak w tej sprawie zastosowania. Podkreślił, że ustanowiony przez ustawodawcę wymóg sporządzenia skargi o wznowienie postępowania przez profesjonalnego pełnomocnika ma charakter materialnoprawny, dlatego uchybienie w tym zakresie nie podlega uzupełnieniu. W tej sprawie skarga o wznowienie postępowania nie została sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika, jak i przez żaden z podmiotów wymienionych w przepisach.
– Sporządziła ją osobiście skarżąca, co oznacza, że nie został spełniony obowiązek ustawowy. Z tego powodu skarga o wznowienie postępowania podlegała oddaleniu – zaznaczył NSA.

orzecznictwo

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 lipca 2022 r., sygn. akt III OZ 394/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia