Mieszkam w małej miejscowości, w której nie ma orlika ani ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. Wójt jednak wybudował placyk zabaw przy szkole podstawowej, w której mieści się też przedszkole. Niestety dyrektor udostępnia je tylko uczniom i przedszkolakom, natomiast po południu i w weekendy nie można z niego korzystać. – W jaki sposób skłonić dyrektora, by udostępnił plac zabaw także innym dzieciom – pyta pani Marzena, mama trzyletniego Wojtusia.
Nasza czytelniczka może, a nawet powinna wystąpić z petycją do szefa placówki, ale również do wójta. Niektórzy dyrektorzy szkół i przedszkoli zamykają placyki wraz z końcem pracy placówki, tłumacząc to często obawą przed wandalami i odpowiedzialnością za ewentualny wypadek dziecka. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby udostępnić placyk opiekunom i ich dzieciom, wystarczy zamieścić odpowiedni regulamin korzystania z obiektu na tablicy. Trzeba w nim zaznaczyć, że dzieci mogą tam przebywać wyłącznie pod opieką osób starszych, którzy ponoszą odpowiedzialność za podopiecznych. W ten sposób rozwiązano by kwestie prawne stojące na drodze do tego, aby placyk był ogólnie dostępny.
Resort edukacji, który realizuje program „Radosna szkoła” i dofinansowuje place zabaw, nie może wymusić na samorządach takiej decyzji, tym bardziej że w programie nie ma przepisów, które wskazywałyby na to, że place mają być otwarte codziennie. Nie możemy się domagać, aby szkoły i przedszkola je udostępniały. Również skarga rodziców do kuratorium nie przyniesie żadnego efektu, bo nie ma stosownych przepisów. Wszystko zależy od dobrej woli organu prowadzącego, czyli gminy. Jeśli jednak wójt otrzyma stosowny wniosek od mieszkańców, z pewnością się do niego przychyli. Nie będzie chciał zniechęcać do siebie rodziców, którzy są jednocześnie wyborcami.
Takie same problemy mogą mieć dzieci, które chciałyby np. w czasie wolnym od zajęć pograć w piłkę na orliku. Opiekunowie obiektu nie są dostępni przez wszystkie dni. Również w tym przypadku, jeśli godziny udostępnienia obiektu nie są korzystne dla młodzieży, ich opiekunowie również mogą wystąpić ze stosowną petycją.
Podstawa prawna
Art. 5 ust. 7 ustawy z września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)