Tak stanowi rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 czerwca 2022 r. w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia cudzoziemców do ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (Dz.U. poz. 1335), które weszło w życie w sobotę.
Celem wprowadzenia nowego rozwiązania było to, aby obcokrajowcy, którzy wyjechali ze swojego państwa pochodzenia bez możliwości uregulowania spraw osobistych i zawodowych, mieli możliwość łatwiejszego zalegalizowania swojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.