Obywatele Białorusi przebywający w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych mogą już korzystać z łatwiejszej procedury legalizacji pobytu.

Tak stanowi rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 czerwca 2022 r. w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia cudzoziemców do ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (Dz.U. poz. 1335), które weszło w życie w sobotę.
Celem wprowadzenia nowego rozwiązania było to, aby obcokrajowcy, którzy wyjechali ze swojego państwa pochodzenia bez możliwości uregulowania spraw osobistych i zawodowych, mieli możliwość łatwiejszego zalegalizowania swojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
31,4 tys. wiz humanitarnych wydano obywatelom Białorusi od sierpnia 2020 r. do kwietnia 2022 r.
Zgodnie z rozporządzeniem z tej ścieżki mogą skorzystać tylko obywatele Białorusi, którzy przebywają na terytorium Polski na podstawie wiz krajowych wydanych w celu przyjazdu ze względów humanitarnych. O zezwolenie na pobyt czasowy należy zwrócić się do urzędu wojewódzkiego. Nowe rozwiązanie skierowane jest do osób, które nie zdecydują się na ubieganie się o udzielenie ochrony międzynarodowej i dla których wnioskowanie o inne istniejące rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy może okazać się problematyczne z uwagi na ryzyko niespełniania wymogów – związanych choćby z posiadaniem źródła stabilnego i regularnego dochodu oraz wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyższe opłaty dla cudzoziemców
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proponuje podwyższenie opłat za wydanie lub wymianę: karty pobytu, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca oraz zgody na pobyt tolerowany z 50 zł do 100 zł. Natomiast w przypadku polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca ma ona wzrosnąć ze 100 zł do 350 zł. Nie ulegnie zmianie kwota za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (50 zł).
Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania, który został skierowany do uzgodnień. Ma wejść w życie 29 lipca 2022 r.
Resort przy wyliczaniu nowych opłat uwzględnił wszystkie koszty związane z wydaniem dokumentów, obejmujące w szczególności te związane z pobraniem i przetwarzaniem danych, a także utrzymaniem systemów wykorzystywanych do procesu personalizacji dokumentów (energii, serwisowania, administrowania, składowania danych związanych z personalizacją itd.). ©℗
– Uproszczona legalizacja pobytu jest kolejnym przejawem szczególnego wsparcia Polski dla społeczeństwa białoruskiego, które od sierpnia 2020 r. doświadcza w swoim kraju represji – wskazuje Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdsC).
Wylicza, jakie korzyści wiążą się z nową ścieżką legalizacji pobytu. Zezwolenie będzie udzielane jednorazowo na okres trzech lat i zwolnione z opłaty skarbowej, opłacie nie będzie podlegać też wydanie karty pobytu osobie, która uzyska takie zezwolenie. Posiadacz tego dokumentu będzie też zwolniony z obowiązku posiadania zgody na pracę, a od 1 stycznia 2023 r. będzie mógł ubiegać się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.
Z danych UdsC wynika, że obywatele Białorusi są drugą najliczniej reprezentowaną grupą obcokrajowców w Polsce. Liczba Białorusinów posiadających ważne zezwolenia na pobyt przekroczyła 50 tys. osób. ©℗
Etap legislacyjny
Weszło w życie 9 lipca 2022 r.