IWONA JURKOWSKA
ekspert z zakresu prawa pracy
W przypadku gdy sąd w wydanym wyroku nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien zamieścić z urzędu (np. o odsetkach, o zwrocie kosztów postępowania, o częściowym oddaleniu powództwa), można złożyć wniosek o jego uzupełnienie. Dotyczy to także wypadku, gdy w sprawie, której zakres nie zależy od treści żądania pozwu (np. w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym), sąd - wbrew wynikom postępowania - nie orzekł o roszczeniu niezgłoszonym w żądaniu lub przyznał je w rozmiarze mniejszym niż należało.
Wniosek o uzupełnienie wyroku składa się do sądu, który go wydał. We wniosku tym należy dokładnie wskazać pominięte żądanie. W rym przypadku będzie to więc orzeczenie o odsetkach od zasądzonej kwoty. Co do zasady, sąd o uzupełnieniu wyroku orzeka także wyrokiem po przeprowadzeniu rozprawy. W wyjątkowych przypadkach sąd może uzupełnić wyrok na posiedzeniu niejawnym - bez udziału stron. Wniosek taki należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu (np. wyroku zaocznego) - od jego doręczenia. Wniosek złożony po upływie wskazanego terminu ulega odrzuceniu z mocy prawa.
Natomiast strona, która nie złożyła wniosku o uzupełnienie wyroku w przypisanym terminie, może wytoczyć nowe powództwo o pominięte roszczenie (wyrok Sądu Najwyższego z 27 września 1973 r., sygn. akt III CRN 223/7, publ. w OSNC1974/7-8/134). Jeśli więc minęło już 14 dni od publikacji wyroku, można wystąpić z odrębnym, nowym powództwem o same odsetki.
Jeśli zaś sąd w wydanym wyroku nie orzekł o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w dodatkowego orzeczenia (np. o odsetkach), to można domagać się jego uzupełnienia.
Należy również zauważyć, że brak w sentencji wyroku orzeczenia o odsetkach nie jest żadną formą niedokładności czy też błędu pisarskiego - tym samym chybione są jakiekolwiek wnioski o sprostowanie wyroku (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego1974 r., sygn. akt II CR 656/73, publ. w LEX nr 7413). Sąd może bowiem sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Brak orzeczenia w części dotyczącej odsetek wykracza poza ten zakres.
W omawianej sytuacji nie przysługuje również apelacja, w wyroku nie znalazło się postanowienie o odsetkach, a nie można zaskarżać orzeczenia, które faktycznie nie istnieje.
WNIOSEK
W przypadku gdy sąd w wydanym wyroku nie orzekł o odsetkach od roszczenia głównego, powód może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku nastąpiło z urzędu - od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku.
MM
PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 351 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 296, poz. 43 z późn. zm.).