Pracownik w opisanej sytuacji dopuścił się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i jednocześnie ciężko naruszył swoje obowiązki pracownicze. Pracownik, który spożywa alkohol w pracy mając świadomość, że charakter wykonywanej przez niego pracy wymaga bezwzględnie zachowania trzeźwości, dopuszcza się bowiem ciężkiego naruszenia swoich powinności.

Z tego też powodu pracodawca może rozwiązać z nim umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli natomiast pracownik utraci prawo jazdy na podstawie wyroku sądowego, to pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę w trybie bezzwłocznym, wskazując jako przyczynę zawinioną utratę uprawnień koniecznych do wykonywania dotychczasowej pracy.

Należy podkreślić, że obie te przyczyny są od siebie niezależne i miesięczny termin, w którym pracodawca może zastosować tryb natychmiastowego zwolnienia z pracy, biegnie dla każdej z nich odrębnie.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 52 par. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).