Zmiany w realizacji zadań finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy oraz wykonywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw opublikowano w piątek w RCL.

Przewiduje on m.in., że dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy (WUP) w ramach postępowania restrukturyzacyjnego może wyrazić zgodę na odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności w odniesieniu do środków FGŚP wypłaconych na podstawie ustawy COVID-19, a przypadających do zwrotu od przedsiębiorcy.

Zgodnie z projektowanymi zmianami dyrektorom WUP zostanie przyznana zdolność prawna i sądowa. Mają zostać także uproszczone procedury odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego (w przypadku niskich kwot należności).

Projekt nowelizacji zakłada też m.in. ograniczenie okresu funkcjonowania przepisu, na którego mocy ZUS nie wypłaca odsetek za świadczenia wypłacone po terminie i zmiany wypłacanej przez ZUS tzw. renty uczniowskiej – osoby uprawnione do renty uczniowskiej będą mogły wystąpić do ZUS o zamianę otrzymywanej renty na rentę socjalną.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2022 r. – zapisano w projekcie. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg