Nasz pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia. Na PUE ZUS pojawiło się jego zwolnienie lekarskie i podejrzewamy, że zostało od lekarza wyłudzone, a pracownik jest zdrowy. Wstrzymaliśmy wypłatę wynagrodzenia chorobowego. Czy możemy zwrócić się do ZUS o zbadanie zasadności zwolnienia?

Anna Kwiatkowska, ekspert od prawa pracy
Zgodnie z art. 92 par. 1 pkt 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.) za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającą łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przy padku pracownika, który ukończył 50. rok życia, trwającą łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego ‒ pracownik zachowuje prawo do 80 proc. wynagrodzenia. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest jedynie pracownikom. Podstawą do jego wypłaty jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy. Nie ma przeszkód, aby w razie podejrzenia niezasadności wystawienia zaświadczenia pracodawca poinformował o tym ZUS. Zakład może, choć nie musi, wezwać pracownika na badanie lub np. zobowiązać pracownika do przedstawienia dokumentacji medycznej. Trzeba jednak pamiętać, że pracodawca nie ma możliwości samodzielnego stwierdzenia, że zaświadczenie jest niezasadne. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia przy jednoczesnym braku zawiadomienia ZUS albo stwierdzenia przez ZUS, że zaświadczenie jest niezasadne, może skutkować nałożeniem sankcji na pracodawcę.
W sprawie rozpatrywanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zakończonej wyrokiem z 7 lutego 2022 r., sygn. akt III SA/Kr 1447/21, ZUS nie stwierdził niezasadności zaświadczenia, a mimo to pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia. W związku z tym inspektor pracy wydał nakaz zapłaty wynagrodzenia, który pracodawca próbował podważyć. Nakaz został jednak utrzymany. WSA zwrócił uwagę, że w sytuacji gdy ocena zdarzeń jednoznacznie wskazuje w świetle obowiązujących przepisów, że wynagrodzenie przysługuje konkretnemu pracownikowi i nie zostało mu wypłacone, inspektor pracy może skorzystać z uprawnień przewidzianych w art. 11 pkt 7 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Gdy wynagrodzenie budzi kontrowersje, w szczególności na tle zgłoszonych okoliczności, które strony stosunku pracy interpretują odmiennie albo jedna ze stron w ogóle zaprzecza ich wystąpieniu, jedynym organem kompetentnym do weryfikacji spornych roszczeń ze stosunku pracy jest sąd pracy. W rozpatrywanej przez WSA sprawie obowiązek wypłaty wynagrodzenia wynikał wprost z przepisów kodeksu pracy, dlatego skarga pracodawcy została oddalona.
Pracodawca powinien więc jak najszybciej zawiadomić o swoich podejrzeniach ZUS, jeśli jednak organ nie uzna zaświadczenia za wystawione niezasadnie, to powinien niezwłocznie wypłacić wynagrodzenie chorobowe.
Podstawa prawna
• art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162)
• art. 11 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1251; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1529)