Tak przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 26 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków rady nadzorczej PFRON, a także szczegółowych zasad działania rady nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 499). Podwyżka uposażenia jest uzasadniana tym, że nie było ono od kilku lat podnoszone, a zmiana nie będzie generować dodatkowych kosztów, bo zostanie pokryta z pieniędzy, którymi dysponuje fundusz.
Projekt przewiduje też uchylenie w par. 1 ust. 4, zgodnie z którym członkowie rady nadzorczej powinni się legitymować dokumentami potwierdzającymi ukończenie kursu dla kandydatów do rad nadzorczych. Ma on zostać wykreślony z uwagi na to, że PFRON jest państwowym funduszem celowym, posiadającym osobowość prawną i mają do niego zastosowanie regulacje określone w ustawie z 16 grudnia 2016 r. o zarządzaniu mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1933) stanowiące, że do kandydata na członka organu nadzorczego państwowej osoby prawnej stosuje się art. 19 ust. 1 pkt 1, 5 i 6 oraz ust. 6. Wśród wymienionych w nim warunków jest posiadanie wyższego wykształcenia oraz co najmniej pięcioletniego okresu zatrudnienia na podstawie jednej ze wskazanych umów lub prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Ponadto kandydat musi spełniać przynajmniej jeden z wymogów, takich jak posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, ukończenie studiów MBA, zdanie egzaminu przed komisją wyznaczoną przez premiera lub ministra aktywów państwowych. Nie może również wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka rady lub rodziły konflikt interesów. ©℗
Etap legislacyjny
Reklama
Konsultacje projektu rozporządzenia