Wypłata minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. będzie kosztować zatrudniającego ponad 3,6 tys. zł. Jakie jeszcze zmiany czekają pracodawców?

Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wzrośnie z 2800 zł brutto do 3010 zł brutto. Oznacza to, że pracodawca, by zatrudnić pracownika na umowę o pracę, będzie musiał wygospodarować co miesiąc co najmniej ok. 3623 zł. Dotąd było to ok. 3370 zł. Koszty pracodawcy będą jeszcze nieco wyższe, jeśli pracownik uczestniczy w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) albo pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Na wzrost obciążeń pracodawcy nie wpłynie natomiast Polski Ład. Rządowy program zmusza co prawda pracodawców do zaktualizowania kalkulatorów płacowych, ale jego założenia nie dotyczą składników wynagrodzenia, które obciążają pracodawcę.

Kaszty pracodawcy a Polski Ład

Za koszty pracodawcy w wąskim rozumieniu możemy uznać koszty jakie ponosi pracodawca, by wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w określonej wysokości. Nie mamy więc w tym wypadku na myśli kosztów wyposażenia stanowiska pracy czy przeszkolenia bhp, a jedynie te związane z wypłatą comiesięcznej pensji.

Rozkład kosztów zatrudnienia między pracodawcą a pracownikiem ilustruje poniższa tabela.

składnik wynagrodzenia koszt
pracodawca pracownik
zaliczka na podatek - 17/32%
ubezpieczenie zdrowotne - 9%
ubezpieczenie emerytalne 9,76% 9,76%
ubezpieczenie rentowe 6,5 % 1,5%
ubezpieczenie chorobowe - 2,45%
ubezpieczenie wypadkowe wysokość zróżnicowana, standardowo 1,67% -
Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 2,45% (łącznie) -
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) 0,1% -
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) od 1,5% do 4% od 2% do 4%

Różne są podstawy wymiaru poszczególnych składników wynagrodzenia.

I tak:

  • podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe jest przychód pracownika z ograniczeniem do tzw. 30-krotnośc;
  • podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe oraz FP/FS i FGŚP jest przychód pracownika
  • podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest przychód pracownika pomniejszony o przypadające na niego składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe;
  • podstawą wymiaru podatku jest przychód pracownika pomniejszony o koszty uzyskania przychodów oraz o przypadające na pracownika składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe;
  • podstawą wymiaru składek na PPK jest przychód pracownika; jeżeli wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, pracownik ma możliwość obniżenia wpłaty podstawowej.

Kluczowe założenia Polskiego Ładu - brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, wyższa kwota wolna, podniesienie drugiego progu oraz ulga dla klasy średniej – wpłyną na proporcje między wynagrodzeniem netto i brutto pracownika. Zmiany wprowadzone ustawą podatkową w ramach Polskiego Ładu dotyczą jednak wyłącznie składki zdrowotnej i zaliczki na podatek, a wiec składników wynagrodzenia, które w całością obciążają pracownika. Pracodawca w związku z reformą nie poniesie więc dodatkowych kosztów.

Nie oznacza to, że w 2022 r. nic się nie zmieni.

30-krotność ZUS w 2022 r.

Jak co roku zwaloryzowany zostanie limit tzw. 30-krotności składek ZUS. Ma to przełożenie na koszty zatrudnienia najlepiej opłacanych pracowników, z miesięczną pensją na poziomie kilkunastu tysięcy złotych.

30-krotność średniej pensji to maksymalna roczna podstawa wymiaru składek ZUS. Jeśli pracownik w ciągu roku zarobi więcej, jego składki będą wyliczane nie od przychodu, a od 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Przeciętnego wynagrodzenia miesięczne na 2022 r. to 5922 zł. Tzw. 30-krotność ZUS wzrośnie w 2022 r. z 157 770 zł do 177 660 zł. Wynika tak z obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Odpis na ZFŚS

Pracodawcy, którzy są zobligowani do prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, muszą liczyć się z wyższymi odpisami. Ustawa z 17 listopada 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 stanowi, że podstawą odpisu będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., tj. 4434,58 zł. Odpis podstawowy, równy 37,5% podstawy, będzie wynosił 1 662,97 zł. Dotychczas było to 1 550,26 zł

Ubezpieczenie wypadkowe

W przypadku ubezpieczenia wypadkowego rok składkowy trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Stopy procentowe składek na to ubezpieczenie ustalone w 2021 r. nadal więc obowiązują, ale od kwietnia może się to zmienić. Szczegóły określi Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Wpłaty na PFRON

Pracodawcy obowiązani do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy wyliczaniu należności powinni zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w „Monitorze Polskim". Oznacza to, że w styczniu i w lutym 2022 r. składka będzie taka sama jak w grudniu 2021 r. i opierać się będzie na przeciętnym wynagrodzeniu ogłoszonym w listopadzie, wynoszącym 5 657,30 zł. Wzrost wpłat jest możliwy od marca 2022 r.