Pani Zuzanna pokryła koszty pogrzebu osoby, którą opiekowała się przez kilka ostatnich lat jej życia. – Wiem, że przed śmiercią pobierała rentę rodzinną. Nie byłam jednak z nią spokrewniona, dlatego chciałabym się dowiedzieć, czy mam szansę otrzymać z ZUS zwrot kosztów pochówku – pyta.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci ubezpieczonego, osoby pobierającej emeryturę lub rentę (w tym rentę rodzinną), a także członków ich rodzin (rodzice, małżonek, rodzeństwo, dzieci, wnuki). Rodzina zmarłego ma prawo do zasiłku w pełnej wysokości (obecnie 4000 zł) i to niezależnie od rzeczywistych wydatków. Każda osoba, która nie jest spokrewniona ze zmarłym, może także ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o zasiłek pogrzebowy.
Jednak przysługuje jej w takiej wysokości, ile faktycznie zapłaciła za pochówek (nie więcej niż 4000 złotych). W tym celu musi okazać w oddziale terenowym ZUS, do którego był zgłoszony zmarły, imienne rachunki (faktury) dokumentujące wszystkie wydatki. Powinna mieć także przy sobie odpis aktu zgonu. Osoba, która opiekowała się zmarłym za życia i zobowiązała do organizacji jego pochówku, nie musi jednak okazywać żadnego upoważnienia do odbioru zasiłku. Jeżeli wydatki pogrzebowe poniosło kilka osób, ZUS podzieli świadczenie proporcjonalnie do wysokości kosztów.
Uwaga
Po zasiłek pogrzebowy trzeba zgłosić się w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której on przysługuje. Po tym terminie wygasa
Podstawa prawna
Art. 77–81 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440).